Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flenningeskogen

– under resliga granar

Skog och fallna träd i naturreservatet Flenningeskogen

Vid sjön Södra Flänningen hittar du en urskogsliknande barrskog men även lummiga lövträd närmare vattnet. Området är särskilt intressant för den som vill studera skogens kanske mest anspråkslösa invånare: lavar och mossor.

Terrängen är småkuperad med torrare och blötare marker. I reservatets inre delar finns en kärna av gammal barrskog - här kan du få uppleva en nästan orörd urskog. Träden är av olika åldrar, unga livskraftiga stammar står bredvid resliga jättar och det finns gott om både stående och liggande döda träd. Mest imponerande är de osedvanligt gamla granarna.

Trädens mångfald är ett eldorado för vedlevande insekter och därför är skogen också en bra livsmiljö för många fåglar. Det råder ett gynnsamt mikroklimat med en hög och jämn luftfuktighet i skogen. Därför växer här också en rad ovanliga arter. Fascineras du av kryptogamer, d v s lavar, mossar och svampar, lär du med andra ord inte bli besviken.

Att delar av Flenningeskogen upplevs som en urskog beror på att naturen har fått utvecklas utan inblandning av människor under lång tid och att fuktförhållandena länge varit ostörda.

Förutom informationsskylt finns inga anordningar för besökare i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. tälta
 2. göra upp eld
 3. cykla eller rida i terrängen
 4. klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet
 5. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov
 6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
 7. på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning
 8. anbringa tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår
 9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
 10. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 28 ha
Kommun: Heby
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss