Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sandviksåsen

Mäktig ås vid Mälaren. Gammal skog, utsikt och fornborg.

Stigen i Sandviksåsen är avstängd tillsvidare

Länsstyrelsen kommer inte att underhålla stigen i Sandviksåsen tillsvidare, då det är förenat med fara för besökarna att gå på stigen. Länsstyrelsen avråder dig även från att besöka naturreservatet.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Några av dessa granar har redan fallit omkull och ligger som plocke-pinn i skogen och över stigen. Allt eftersom att de döda granarna bryts ner blir de sprödare och kan falla utan förvarning även en dag med lugnt väder.

Backsippa och utsikt över Mälaren i naturreservatet Sandviksåsen

Gå på upptäcktsfärd på den höga åsryggen och njut av utsikten över Mälaren. Vandringsstigen löper sedan nedför de branta sluttningarna och fortsätter tillbaka längs med vattenbrynet.

Sandviksåsen är en del av den 250 km långa Uppsalaåsen som ömsom löper över, ömsom under vattnet genom landskapet. I den gamla skogen har kreaturen betat långt in i vår tid. Därför är den ljusare och har nästan ingen undervegetation. Längs strandbrynet passerar du många ihåliga och omkullvälta träd. De får ligga kvar och bli boplatser och födokällor för en mängd olika organismer. Det är ett riktigt paradis för allehanda fåglar, insekter och växter som behöver gamla träd och död ved för att överleva.

Längs med åsens norra sluttningar kan man se tydliga terrassliknande avsatser. Det är sk fornstrandlinjer som visar var vattennivån har legat under olika tidsperioder. På åsryggens södra del ligger rester efter en fornborg. Därifrån hade man en bra utsikt över farvattnet och kunde snabbt se om fiender närmade sig. Om det blev ett anfall var de branta sluttningarna lätta att försvara.

Längst i söder slutar åsryggen i ett före detta grustag. Här kan man tydligt se rullstensåsens inre, med välslipade runda stenar. Eftersom det är ljust och torrt på södersluttningen växer här en hel del ovanliga växter som trivs i torra solbelysta backar dit vårens första värme kommer tidigt.

Det finns några enkla regler att tänka på när man vistas i naturreservat. Om vi följer dem kan vi bevara Sandviksåsens fornlämningar och rika natur också för kommande generationer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av bär och vad som normalt anses vara matsvamp,
 4. fånga eller bortföra djur med undantag för fisk, samla insekter, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet,
 5. rida,
 6. elda annat än på av Länsstyrelsen anvisade och iordningställda platser,
 7. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än inom anvisad parkeringsplats,
 8. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2014
Areal: 64 ha
Kommun: Håbo
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000
Life

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss