Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Forsvreten

Gammelskog. Här finns rikligt med död ved och många intressanta mossor.

Skog och stubbe i naturreservatet Forsvreten

Bland de gamla granarna och tallarna står grova lövträd och vittnar om att skogen tidigare har varit mer öppen. I dag erbjuder den slutna gamla barrskogen skydd för mängder av hotade arter.

Skogen i Forsvreten har under lång tid stått orörd.  I takt med att naturen lämnats att sköta sig själv har skogen slutit sig och åldrats. De gamla asparna har fallit och nu är gran och tall de vanligaste trädslagen. I dag finns här just det som är typiskt för en skog som har varit orörd under lång tid: träd i alla åldrar och död ved i olika nedbrytningsstadier.

Här trivs många arter som behöver gamla och döda träd. Vedtrappmossa, vedsäckmossa och långfliksmossa finns på murkna granlågor. Vintertagging, en ansvarsart för Uppsala län, växer ofta i trädkronan på gamla levande tallar. I den gamla naturskogen finns också kandelabersvamp, platt fjädermossa, bronshjon och orkidén knärot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp växter,
 4. plocka och insamla mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som behövs för artbestämning,
 5. fånga och samla insekter och andra ryggradslösa djur med fällor eller på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 6. medvetet störa djurlivet,
 7. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningsställd plats,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande längre tid än två dygn på iordningsställd parkeringsplats,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 11. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 11 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Stiftelse
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss