Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsö

Kalkbarrskog med stort inslag av gamla lövträd.

Skog och myskmadra i naturreservatet Länsö

I Länsös artrika och varierade skogsområde finns mycket att upptäcka. Här finns riktiga rariteter, som på många andra håll är försvunna. Den här typen av kalkpåverkade gamla blandskogar blir allt mer ovanlig i det moderna skogslandskapet.

Skogen vid Länsö ligger i ett flackt landskap omgivet av öppna våtmarker i väster och odlingslandskap i öster. Granen dominerar men samsas med gamla lövträd som asp, ek och lönn. De är bevuxna med mossor och lavar som missgynnas av det moderna skogsbruket, såsom trubbfjädermossa, plattfjädermossa, asphättemossa, aspfjädermossa, lunglav, aspgelélav och ädellav.

Skogen är gammal och här finns gott om död ved. Veden lockar till sig många insekter som i sin tur bidrar till reservatets rika fågelliv. Reservatet ligger i ett område som har utpekats som viktigt i arbetet med att skydda miljöer för den vitryggiga hackspetten.
Marken är kalkrik, vilket sätter tydliga spår i växtligheten. Här växer lundväxter som tandrot, myskmadra och storrams. Flera sällsynta marksvampar trivs också här, däribland den rödlistade violgubben, och signalarterna kryddspindling och gul fingersvamp. På fuktiga granlågor växer krävande mossor såsom stubbspretmossa, grön sköldmossa, vedtrappmossa och långfliksmossa. På granveden trivs harticka, ullticka och vedticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
  4. fånga, döda eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
  6. göra upp öppen eld på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
  7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 42 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss