Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Halmdal

Källsprång, sumpskog och tallmosse

Död ved och vedtrappmossa i naturreservatet Halmdal

Mellan sjöarna Fännsjön-Toften och Ingsjön breder naturreservatet Halmdal ut sig i en mosaik av sumpskogar och friska barrskogar.

Reservatet, som består av två delområden, har höga naturvärden och hyser en mångfald av växt- och djurarter. Områdets sumpskogar har en stark naturskogsprägel med inslag av gamla träd och rik tillgång på död ved. I den fuktiga skogen reser sig en mosse med solbelysta tallar. På flera platser i reservatet finns källor med hastigt framvällande vatten, så kallade källsprång. Delar av sjöarna Fännsjön och Toften ingår också i reservatet.

Det är på grund av den värdefulla skogen som området skyddas. Här trivs både vanliga skogsarter och mer sällsynta, specialiserade arter som inte klarar sig i modernt brukad skog. Här kan du hitta arter som hållav och blackticka.

Reservatet har också ett rikt fågelliv. I de murkna träden, både i de stående och de som ligger på marken, trivs insektslarver och andra småkryp som i sin tur lockar till sig hackspettar. De bohål som spettarna enkelt hackar ut ur veden kan senare övertas av andra fågelarter, medan slagugglan gärna bosätter sig i de ihåliga högstubbarna.

Förutom informationsskyltar saknar reservatet anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp växter eller ta bort eller skada vedsvampar,
 4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för insamling av enstaka individer för artbestämning,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra motordrivet fordon med undantag för - körning på vägar och parkeringsplatser,
 8. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande längre tid än två dygn på iordningställd parkeringsplats,
 9. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 10. rida annat än på vägar,
 11. använda området för organiserade tävlingar, militära övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 159 ha
Kommun: Heby
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss