Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lissmossen

Riktigt gammal sumpskog med gott om mossor och lavar.

Tallmosse i naturreservatet Lissmossen

Om du svänger västerut vid Tierps kyrkby kommer du efter några kilometer till Lissmossen - ett område med nästan helt orörda löv- och barrsumpskogar. Hög och jämn fuktighet i kombination med en stor andel gamla och döda träd gör att både ovanliga mossor och lavar trivs här.

I sumpskogarna växer björk och klibbal och gran, som på sina håll är mer än 200 år. Det har tidigare förekommit ett aktivt skogsbruk runt skogen som har fått stå kvar orörd. Där står träden bland annat på socklar, i sänkor där det ständigt står vatten.

Luftfuktigheten är hög vilket gör att många lavar trivs, till exempel den hotade ringlaven. Det gör också vedtrappmossan som växer på omkullfallna döda granar och bollvitmossan som breder ut sig i stora mattor i skogen.

Grova gamla aspar finns spridda i området och döda aspträd har fått ligga kvar på marken. Det gillar lavar och svampar som har asp som värdträd, till exempel aspgelélav och lunglav och kandelabersvamp. På levande aspar har stor aspticka hittats. Finns det asp så kan man alltid upptäcka hackspettar, som letar efter insekter i trädens ved. Här finns spillkråkan och har man tur kan även den sällsynta tretåiga hackspetten dyka upp.

Skogsduvan, som använder sig av spillkråkans övergivna bohål, finns också i området, liksom tjäder och järpe.

Lissmossen ligger inte långt från bebodda områden. I trakterna har det tidigare funnits fäbodvallar och i närheten av naturreservatet finns tre platser där det finns rester av kolmilor, så kallade kolbottnar. Det är inte omöjligt att du kan upptäcka fler kolbottnar i reservatet.

Förutom informationsskylt saknar reservatet anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt
  medvetet störa djurlivet,
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. göra upp eld
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon
 9. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller
  permanent snitsla spår,
 10. rida,
 11. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2011
Areal: 34 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss