Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Slada

Kalbarrskogar, rikkärr, gunda vikar och laguner. Ett landskap präglat av landhöjningen.

Majviva och strandäng i naturreservatet Slada

Naturreservatet Slada sträcker sig från havet, med artrika laguner och vikar, in mot land där kalkbarrskogarna – en av vårt lands mest artrika och skyddsvärda miljöer – breder ut sig.

Sladas variationsrika natur är hem för en lång rad ovanliga arter. Vid havet har landhöjningen snört av grunda vikar och skapat gynnsamma miljöer för arter som gölgroda, blodigel, större vattensalamander och flera arter av kransalger. De grunda marina områdena är viktiga för fåglar och som reproduktions- och uppväxtmiljöer för flera fiskarter. Längs havet breder havsstrandängarna och stenstränderna ut sig, kantade av typisk landhöjningsskog som längre upp på land övergår i blandskogar och äldre granskogar. Stora delar av skogarna är åldersblandad. De äldsta träden är uppemot 200 år. Här finns bitvis gott om död ved, till vilken många sällsynta arter är knutna.

Jordlagren i Slada har en hög kalkhalt, vilket gör området botaniskt rikt. Här finns rikkärr med orkidéer, som gulyxne, kärrknipprot och ängsnycklar, och i skogsmarkerna finns gott om kalkgynnade kärlväxter och marksvampar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp växter eller insamla vedsvampar,
 4. medvetet störa djurlivet,
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller plockning av enstaka individ för artbestämning,
 6. göra upp eld på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningsställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon, med undantag för körning på vägar och på iordningställd parkeringsplats,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn, släpvagn eller liknande annat än högst två dygn på iordningsställd parkeringsplats,
 10. framföra vattenskoter,
 11. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 12. cykla eller rida annat än på befintlig väg,
 13. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 863 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten, privata och samfälligheter
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss