Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norrboda-Kråkan

Skärgårdsskog med riktigt gamla träd.

Fuktiga hällar i strandkanten och närbild på orkidén fläcknycklar.

Naturreservatet Norrboda-Kråkan är beläget på den nordligaste delen av Gräsö, väster om stora vägen. Terrängen är småkuperad och till största delen skogsklädd. Stränderna består till övervägande del av klipphällar men det förekommer även mindre partier av landhöjningsskog och blockstränder.

Skogarna i naturreservatet är huvudsakligen gamla, mossiga granskogar men här finns även hällmarkstallskog. På högre, torrare partier av skogen domineras fältskiktet mest av ris, medan det i fuktiga svackor ersätts av örtrik, ibland kalkgynnad, vegetation med bland annat blåsippa, vårärt och tibast. Inslaget av asp i skogarna är på sina ställen stort, både äldre aspar och yngre som kan ta över naturvärdena när de äldre faller ifrån.

Rester av gamla trägärdesgårdar och hamlade träd av främst ask är kulturspår som vittnar om ett biologiskt kulturarv och att delar av området tidigare sett annorlunda ut. Små inägomarker har brukats och plockhuggning och bete har förekommit i skogen. Även om
skogsbiotoperna har ett förflutet som hävdade miljöer, så har igenväxningen på sina håll gått så långt att de hävdberoende naturvärdena ersatts av andra. Skogen har skötts extensivt under lång tid och vissa delar är idag av naturskogskaraktär med död ved och gamla träd. I några bestånd finns riktigt gamla träd med granar som är upp till 190 år gamla och tallar som är över 300 år.

Reservatet bildades hösten 2020 och har ännu inga anordningar, informationsskylt eller gränsmarkeringar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för insamling av
  enstaka exemplar för artbestämning och plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet med undantag för insamling av enstaka exemplar av insekter eller andra ryggradslösa djur för artbestämning,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. framföra motordrivet fordon i terräng,
 7. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats. Friluftskök får dock användas,
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, markering eller permanent snitsla spår,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn, släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
 10. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 94 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss