Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sandbyskogen

- granna blommor och giftiga svampar

Orkidéer i naturreservatet Sandbyskogen

Här bor de giftiga svamparna odörspindling och Denises spindling men också undersköna orkidéer och krävande lavar. Gemensamt för dem alla är att de trivs i gamla skogar med kalkrik mark.

Sandbyskogen består av en äldre lövrik barrskog där de flesta träden är runt hundra år gamla. I de torrare delarna växer mest tall, asp och björk men i sumpskogspartierna även klibbal. På sina håll är skogen glesare och det växer gott om aspar.

I mångt och mycket får skogen sköta sig själv och har omkullfallna träd och döda stammar i behåll. Därför finns här många hotade djur och växter som behöver en varierad och gammal skog. Vissa arter, som t ex stor aspticka, garnlav och granbarkgnagare är beroende av gamla levande träd, medan andra som t ex veckticka och grön sköldmossa, behöver döda träd.

Guckusko är en spektakulär och högväxt orkidé som om sommaren blommar i rött och gult. Vill du se den och andra orkidéer ska du leta efter svackor i terrängen. Här är marken mest kalkrik och därför idealisk för de sköna blommorna.

Beundra blommorna på plats, du får inte plocka dem eller gräva upp plantor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon, annat än på anlagd parkeringsplats,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 4. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär för husbehov,
 5. fånga eller bortföra djur, ägg, rom eller bo, eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
 6. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår,
 7. tälta mer än två dygn i följd,
 8. göra upp eld
 9. cykla eller rida i terrängen
 10. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 14 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss