Dansarberg

Ett varierat skogslandskap präglat av mänsklig påverkan

Två bilder: 1. sumpskog med gran, björk och asp en solig vårdag. 2. skogsnycklar (en ljus lilafäckig orkidé) i förgrunden och ett bestånd med guckusko i bakgrunden (röd-gul storblommig orkidé)

I Dansarberg samsas frodiga kalkbarrskogar med sumpskogar, hällmarker och åkermarker. I mångt och mycket är det just variationen av naturtyper som bidrar till naturvärdena i naturreservatet.

Stora delar av skogen är gammal. I flera bestånd finns granar med en ålder av 150-200 år och tallar som är 150-250 år gamla. Ädellövträd, till exempel ask, lönn och ek, samt hassel förekommer sparsamt i hela området men har ändå stora naturvärden eftersom flera rödlistade arter är påträffade på dessa trädslag.

Skogen vittnar på många håll om ett traditionellt skogsbruk med betande djur och plockhuggning. Det finns allt från täta, skuggiga partier till glesare områden och gläntor vilket bidrar till en stor mångfald av livsmiljöer för flera krävande arter. I gränslandet mellan skog och öppen mark har det också hittats flera kärlväxter som ofta knyts till hävdade miljöer, exempelvis hällebräcka och solvända.

Många av områdets arter är knutna till den bitvis kalkrika jordmånen, till exempel flertalet orkidéer och mykorrhizabildande svampar. Förekomster av arter som guckusko, knärot, ädellav, violgubbe och aspfjädermossa tyder också på lång kontinuitet i trädskiktet.

Det finns inga anordningar för besökare i området, så du behöver hitta din egen väg och ströva fritt. Visa hänsyn mot närboende och tänk på hur du parkerar om du kommer med bil.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:

  1. insamla mossor, lavar eller vedlevande svampar med undatag för enstaka exemplar för artbestämning och matsvamp,
  2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undatag för enstaka individer för artbestämning,
  3. elda eller grilla. Friluftskök får dock användas,
  4. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
  5. ställa upp motordrivet fordon, husvagn, släpvagn eller liknande annat än tillfälligt i samband med besök av naturreservatet,
  6. sätta upp tavla, skylt, affisch, markering eller permanent snitsla spår,
  7. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för lägerverksamhet, större
    organiserade tränings-, tävlings- eller övningsändamål, eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2022
Areal: 139 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss