Norrboda-Ugglan

Skärgårdsskog med gamla granar och tallar. Hamlade träd, orkidéer och sällsynta svampar.

Skog och guckusko i naturreservatet Norrboda-Ugglan

​På den nordligaste delen av Gräsö ligger Norrboda-Ugglan, ett reservat med stora arealer gammal sammanhängande skog. Här kan du luta dig mot 190 år gamla granar och över 300 år gamla tallar.

Stigarna som utgår från parkeringen vid Örskärsund tar dig genom en omväxlande skog. Närmast havet finns landhöjningsskog med klipphällar och gles hällmarktallskog. Längre in möts du av småkuperad och mossrik granskog, hällmark med tallskog, tallmossar, små kärr och sumpblandskogar.

Rester av gamla trägärdesgårdar, odlingsrösen och en äldre ängslada vittnar om en annan tid. Här har små inägomarker brukats, skogen har plockhuggits och djur har gått på skogsbete. Lägg märke till de gamla hamlade träden – lönn, ask, oxel, björk och asp – deras särpräglade utseende är ett spår av en tid då träden beskars för att ge foder åt boskap. Nu erbjuder de en spännande livsmiljö för många ovanliga växt- och djurarter.

Reservatet bildas för att bevara områdets traditionellt brukade skärgårdsskog, som aldrig har kalavverkats. Marken är rik på kalk, sedan inlandsisen transporterat hit kalkhaltiga jordarter från Bottenhavet. Tack vare den tidigare skötseln och den kalkrika marken trivs många hotade arter här, framför allt flera sällsynta orkidéer och marksvampar.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag kollekt av enstaka individer för artbestämning,
  2. elda på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
  3. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
  4. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
  5. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 59 ha
Kommun: Östhammar
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.