Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norrboda-Ugglan

Skärgårdsskog med gamla granar och tallar. Hamlade träd, orkidéer och sällsynta svampar.

Skog och guckusko i naturreservatet Norrboda-Ugglan

​På den nordligaste delen av Gräsö ligger Norrboda-Ugglan, ett reservat med stora arealer gammal sammanhängande skog. Här kan du luta dig mot 190 år gamla granar och över 300 år gamla tallar.

Stigarna som utgår från parkeringen vid Örskärsund tar dig genom en omväxlande skog. Närmast havet finns landhöjningsskog med klipphällar och gles hällmarktallskog. Längre in möts du av småkuperad och mossrik granskog, hällmark med tallskog, tallmossar, små kärr och sumpblandskogar.

Rester av gamla trägärdesgårdar, odlingsrösen och en äldre ängslada vittnar om en annan tid. Här har små inägomarker brukats, skogen har plockhuggits och djur har gått på skogsbete. Lägg märke till de gamla hamlade träden – lönn, ask, oxel, björk och asp – deras särpräglade utseende är ett spår av en tid då träden beskars för att ge foder åt boskap. Nu erbjuder de en spännande livsmiljö för många ovanliga växt- och djurarter.

Reservatet bildas för att bevara områdets traditionellt brukade skärgårdsskog, som aldrig har kalavverkats. Marken är rik på kalk, sedan inlandsisen transporterat hit kalkhaltiga jordarter från Bottenhavet. Tack vare den tidigare skötseln och den kalkrika marken trivs många hotade arter här, framför allt flera sällsynta orkidéer och marksvampar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag kollekt av enstaka individer för artbestämning,
  2. elda på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
  3. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
  4. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
  5. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2017 och 2023 (utvidgning)
Areal: 149 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss