Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dammen

Före detta bruksdamm som nu är öppet kärr.

Fuktäng och mur i naturreservatet Dammen

Dammens naturreservat ligger invid Bennebols bruk, så här har du ett bra tillfälle att göra en utflykt som innehåller både natur och kultur.

I naturreservatet ingår ett ganska stort öppet kärr, kallat Dammen och en liten skogssjö vid namn Edsjön samt den omgivande skogen. Kärret är resterna efter bruksdammen som användes som vattenmagasin, transportled och slåttermark. Vid bruket finns en fördämning så att man kunde reglera vattennivån. Förr torrlades Dammen sommartid, så att de blöta ängsmarkerna kunde slåttras, men idag växer de forna slåttermarkerna alltmer igen med björk och vide.

Runt kärret växer det barrskog tillsammans med en hel del björk och asp. Här och där står det också en ek eller lind. Liljekonvalj, blåbär och lingon samsas under träden. Marken är blockig men det finns också hällmarker och fuktiga svackor.

Träden är av olika åldrar och det finns många torra träd och kullfallna stammar, så kallade lågor. Där lever många insekter, lavar, mossor och svampar som är beroende av att det under långa tider ständigt funnits gamla träd och lågor. Artrikedomen är lite förvånande eftersom skogarna runt de uppländska bruken vanligen skattades mycket hårt då järnhanteringen behövde mängder av träkol. Kanske är det den storblockiga terrängen som gjorde att skogen delvis lämnades ifred trots att den låg så nära bruket.

Den lilla skogssjön Edsjön har en smal bård av vass, gäddnate och gula näckrosor. I sjön lever ett naturligt bestånd av flodkräftor. Sjön utnyttjas till "put-and-take" fiske, det vill säga inför varje fisketillfälle släpps fisk ut som sportfiskarna sedan ska försöka fånga på nytt.

Vid Bennebols bruk finns en välbevarad bruksmiljö med bland annat inspektorsbostad med brukskontor i ena flygeln, skolhus, kolhusruin, magasin, samt bruksgata med bostäder och fähuslängor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet, med undantag för fiske i skötselområde C, där fiskevattnet får utarrenderas av markägaren,
  4. rida annat än på befintlig enskild väg,
  5. tälta mer än ett dygn i följd,
  6. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
  7. framföra motordrivet fordon,
  8. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 118 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Hargs egendom AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss