Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vårdsätra naturpark

Gammal betesmark som fått växa igen utan mänsklig påverkan sedan början på 1900-talet.

Skog och trätrottoar i naturreservatet Vårdsätra

Vårdsätra naturpark är ett av Sveriges äldsta naturreservat och kanske också ett av de mest hemlighetsfulla. Här ska naturen nämligen få leva sitt eget liv utan att vi människor blandar oss i. Hela skogen är ett försöksområde för vetenskapliga studier och därför är det stängt för allmänheten.

Reservatet bildades redan 1909 på initiativ av professor Rutger Sernander. Då låg här en gammal beteshage och Sernander ville se vad som skulle hända i en sådan öppen natur om den fick utvecklas fritt. Sedan dess har marken stått orörd utan att betas eller gallras. Det har visat sig att det krävs någon form av hävd, slåtter eller bete, om man vill förhindra att en äng växer igen och blir skog.

Idag är större delen av Vårdsätra naturpark en mycket tät ädellövskog med flera jätteekar och gamla jättealmar. Nära Vårdsätra gård står till exempel den stora "strandeken" vars ålder har uppskattats till 500-600 år. Träd som faller omkull får ligga kvar. Därför finns här död ved i alla nedbrytningsstadier som koloniseras av lavar, mossor, svampar och allehanda insekter som behöver murken ved i sin livsmiljö.

Bland träden och buskarna trivs också ett stort antal intressanta insekter och en hel orkesterbesättning fågelarter som föga bryr sig om reservatets stängsel.

På sommarhalvåret är skogen hemvist för bland annat, näktergal, kattuggla, härmsångare, trädgårdssångare, svarthätta, grönsångare och rosenfink. Vill du höra deras vårkonsert kan du avnjuta den från stigen som löper längs reservatet utmed den gamla landsvägen. Mellan Skarholmen och Ekolnsnäs finns en tillgänglighetsanpassad strandpromenad och från denkan du se in i naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. vistas i reservatet med undantag för en för allmänheten upplåten gång- och cykelstig som kan komma att anläggas utmed reservatets östra gräns i anslutning till Vårdsätravägen,
  2. lägga till med båt vid stranden.

Föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar gäller utöver detta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: fridlystes 1912, beslut om naturreservat 2001
Areal: 6 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Uppsala universitet
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss