Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Örnsätraskogen

Del av Carl von Linnés Jumkilsvandring. Dalgång med barrblandskog, hårt drabbad av granbarkborre.

Blåsippor och bäck med lågor i naturreservatet Örnsätraskogen

På Linnés tid gjordes fältvandringar genom Jumkils stora barrskogar och våtmarker - naturtyper du kan uppleva här än i dag.

Genom Örnsätraskogens naturreservat går Jumkilsvandringen, en av de mest etablerade och besökta av de åtta Linné-stigarna. Här höll Linné undervisning under ommarhalvåret. Vandringarna var uttänkta så att studenterna skulle få se olika arters naturliga växtplatser under säsongen.

Jumkilsvandringen börjar öster om naturreservatet, i ett parti betespräglat odlingslandskap, och fortsätter in i över 100 år gammal orörd barrblandskog. Här finns bitvis mycket död ved och skogen har högt värde för sällsynta skogslevande arter, bland annat tretåig hackspett, svart taggsvamp, vedtrappmossa och grön sköldmossa.

Stigen följer en dalgång med en orörd och strid bäck, Örnsätrabäcken. I anslutning till bäcken kan du hitta en liten kallkälla, kallad Oxögat. Längre söderut finns två så kallade glupar - vattenfyllda sänkor - och inslag av hassel och lind.

Vid starten för den 8 km långa Jumkilsvandringen finns en informationsskylt som beskriver stigens sträckning och historia. Stigen är markerad längs hela sträckan fram till den så kallade Studentvilan, väster om naturreservatet, där det finns en grillplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. plocka och insamla mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som behövs för artbestämning,
  4. fånga och insamla insekter och andra ryggradslösa djur med fällor eller på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
  5. medvetet störa djurlivet,
  6. elda eller grilla,
  7. framföra motordrivet fordon,
  8. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande eller göra inskrift,
  9. rida eller på annat sätt framföra häst,
  10. cykla utanför markerad Linnéstig.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 17 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Mer information

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss