Skyfallsliknande regn i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Göksnåre

Artrik slåtteräng och barrblandskog med orkidéer.

Guckusko i granskog och blommande slåtteräng en solig dag

Skogen i Göksnåre har fått växa sig gammal och liknar därför en naturskog med gott om död ved och träd i olika åldrar. Här finns också små luckor och gläntor i skogen, som visar att skogen tidigare har varit betad. Det är nämligen byns gamla gemensamma hästhage och den kallas även så i folkmun - ”Göksnårs hästhagen”.

Marken är kalkrik och här trivs bland annat den vackra, och lite speciella, orkidén guckusko. Den växer i stort antal inne i den glesa skogen. Precis som namnet antyder, ser den lite ut som en gul träsko med en brunröd stor rosett. Besöker du reservatet i början av juni kan du få se guckuskon i full blom.

Sydväst om skogen finns en mindre slåtteräng som är mycket rik på slåttergynnade kärlväxter. Här växer till exempel brudbröd, ängsskära, månlåsbräken och vanlig backruta. Ängsskära är rödlistad och även värdväxt åt den Starkt hotade nattfjärilen ängsskäreplattmal. Den lilla fjärilen har visserligen ännu inte setts i reservatet, men den finns i betesmarker i närheten och förhoppningen är att den ska hitta även till Göksnåre. Slåtterängen restaurerades 2005 och hålls fortsatt öppen med återkommande slåtter.

Reservatet är lättillgängligt, särskilt slåtterängen i sydväst, eftersom det löper en väg längs hela sydvästra sidan av reservatet. Det går att ställa en bil, eller två, precis i början på den lilla vägen som går in till Fårholm. Se kartan här nedanför.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. insamla mossor, svampar eller lavar med undantag för
  - plockning av matsvamp,
  - plockning av enstaka individer för artbestämning,
 2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för enstaka individer för artbestämning,
 3. elda eller grilla på slåtterängen,
 4. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
 5. sätta upp permanenta markeringar, skyltar eller liknande,
 6. tälta på slåtterängen,
 7. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävlings- eller
  övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 25 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten, privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss