Göksnåre

Artrik slåtteräng och barrblandskog med orkidéer.

Guckusko i granskog och blommande slåtteräng en solig dag

Skogen i Göksnåre har fått växa sig gammal och liknar därför en naturskog med gott om död ved och träd i olika åldrar. Här finns också små luckor och gläntor i skogen som visar att skogen tidigare har varit betad.

Den kalkhaltiga och näringsrika marken ger skogen en rik och högväxt markflora med många ovanliga växter, till exempel finns en stor population guckusko. Marken är mestadels flack men ett par mindre hällmarker finns, där det också finns berg i dagen. I dessa ytor är marken torrare och markfloran består främst av ris, låga örter, mossor och lavar. Trädskiktet består främst av barrträd med inslag av lövträd som till exempel björk och asp. Granen dominerar i de mer näringsrika och flacka områdena medan tall är vanligare på hällmarkerna. Centralt i naturreservatet finns en gammal åker. Sydväst om skogen finns en artrik slåtteräng som restaurerades 2005.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. insamla mossor, svampar eller lavar med undantag för
  - plockning av matsvamp,
  - plockning av enstaka individer för artbestämning,
 2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för
  - enstaka individer för artbestämning,
 3. elda eller grilla på slåtterängen,
 4. framföra motordrivet fordon med undantag för
  - körning på vägar och parkeringsplatser,
 5. sätta upp permanenta markeringar, skyltar eller liknande,
 6. tälta på slåtterängen,
 7. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävlings- eller
  övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 25 ha
Kommun: Tierp
Ägare: Staten, privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.