Granliden

– svamparnas förlovade land

Svamp och skog i naturreservatet Granliden

Vandra genom gles och luckig barrskog, genomkorsad av stigar i olika riktningar. I Granliden kan du uppleva kalkbarrskog – en naturtyp som Uppsala län har särskilt ansvar för – med en rik flora av marksvampar och kärlväxter. ​

I reservatets norra del är skogen gles och luckig, med grova granar och tallar. Har du tur kan du här hitta raggtaggsvamp, koppartaggsvamp, violgubbe, duvspindling, flattoppad klubbsvamp och Denises spindling. Fältskiktet är mycket örtrikt med arter som blåsippa, skogsknipprot, brudborste, tibast, vårärt, nästrot, ormbär och sårläka.

Genom området sträcker sig Börsilåsen i nord-sydlig riktning. Åsen består av kalksten, som inlandsisen transporterat hit från en kalkstensplatå i Södra Bottenhavet. När kalkstenen vittrar sönder släpper den ifrån sig kalk och andra mineraler. Vatten som sipprar genom åsen för med sig mineralerna och sprider dem i skogens jordlager. På så sätt skapas en miljö som gynnar en mångfald av sällsynta växt- och djurarter. Totalt har 15 rödlistade arter och ytterligare 28 signalarter påträffats inom reservatet.

Södra delen av reservatet utgörs av en grandominerad före detta sumpskog, med ett stort dike som löper genom området. Här är skogen tätare och träden högre, med ett ymnigt mosstäcke i bottenskiktet.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  2. insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp och mindre kollekt för artbestämning,
  3. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för enstaka individer för artbestämning,
  4. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än på iordningställd parkeringsplats,
  5. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
  6. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 19 ha
Kommun: Östhammar
Ägare: Staten, enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.