Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rävkilarna

Odikad sumpskog.

Blandsumpskog och stor aspticka i naturreservatet Rävkilarna

Det här är en nästan orörd skog där människor i gångna tider endast huggit ner enstaka träd för husbehov. Inte heller har det grävts några diken. Det har gjort att en naturskog med bland annat flera varianter av sumpskogar finns i Rävkilarna. Det är goda marker för många växter som behöver just sådana miljöer.

Skogarna på fast mark är barrskogar med en rik inblandning av asp. Livskraftiga träd står sida vid sida med döda träd i olika stadier av förmultning. Särskilt de döda träden, både stående och liggande, är viktiga livsrum för många djur- och växtarter.

Att det finns mycket asp gör det än bättre, flera svampar och insekter behöver grova aspar för sin överlevnad. Stor aspticka växer ofta högt upp på stammen, eller t.o.m i kronan, på gamla aspar. Den har 10–30 centimeter stora fruktkroppar och ibland skapar den en fördjupning eller sprickbildning längsmed stammen.

Eftersom området aldrig har dikats finns det flera olika typer av sumpskogar; källpåverkad gransumpskog, tallsumpskog, blandsumpskog och örtrik aldominerad sumpskog. Så vill du lära dig se skillnad på sumpskog och sumpskog ska du bege dig till Rävkilarna! Sumpskogarna är aldrig huggna och här finns senvuxna träd av hög ålder.

Längtar du ut i ödemarken för att njuta av tystnad, frisk luft och gammelskogar är det här rätt utflyktsmål för dig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. tälta
 2. göra upp eld
 3. cykla eller rida annat än på befintliga skogsbilvägar
 4. klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande fåglar
 5. fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär
 6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
 7. på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning
 8. anbringa tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller snitsla spår
 9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
 10. framföra motordrivet fordon i terrängen
 11. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 62 ha
Kommun: Heby
Markägare: Staten och Trögds härads allmänningar
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss