Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Edskärret

Kärr och sumpskog med många kalkälskande arter.

Kärr och dunmossa i naturreservatet Edskärret

Vid foten av Börstilsåsen ligger ett litet reservat med en sumpskog och ett kärr med många arter. Det är en kalkrik våtmark som är fattig på näring men rik på ovanliga och hotade växter som t ex ett stort antal olika orkidéer. Källan till artrikedomen är det mycket kalkhaltiga och mineralrika grundvattnet som strömmar nedför åsen.

Växterna och djuren som trivs i denna livsmiljö är helt beroende av kalk. Det gäller till exempel de sköna orkidéerna men även en rad exklusiva snäckor. Kärret må vara ogästvänligt men den inbitne botanisten lär inte bli besviken. Om sommaren blommar brudsporre, kärrknipprot och det ovanliga flugblomstret. Andra kalkälskare är majviva, rosettjungfrulin och den köttätande tätörten som fångar kärrets insekter med sitt klibbiga sekret.

Även i sumpskogen genomsilas marken av åsens vatten. På grund av vätan står träden på höga socklar och på en del håll tränger källflöden upp till markytan. Precis som i kärret är livsmiljön påverkad av den höga kalkhalten. Ovanliga svampar som till exempel violgubbe, äggspindling och olivspindling är typiska för sådana marker och det finns också gott om den sällsynta dunmossan.

Eftersom marken är mycket känslig för slitage finns här inga stigar eller spänger för att underlätta ett besök. Det är med andra ord ett reservat som kanske mår bättre av ett mindre antal gäster. Ta hänsyn till den känsliga naturen och låt de fridlysta blommorna står kvar där de växer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. samla ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. insamla eller gräva upp mossor, kärlväxter, vedsvampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. medvetet störa djurlivet,
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. elda eller grilla,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon, med undantag för körning på vägar,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 11. tälta,
 12. rida, med undantag för
    - på vägar,
    - i skötselområde C
 13. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2013
Areal: 14 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Staten, enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss