Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Örby hagar

Kulturmarker med anor från bronsåldern.

Betesmark i naturreservatet Örby hagar

I Örby hagar vandrar du genom artrika, öppna betesmarker, ekhagar med grova, vidkroniga ekar och barrskogsklädda moränbackar med en lång historia av skogsbete. Här har flera hundra år av djurens bete och bönders slåtter fyllt markerna med liv.

Reservatets södra del varierar från naturbetesmark och fuktäng till betesskog med solvarma brynmiljöer. Markerna är rika på svampar och växter som gynnas av bete och slåtter, såsom kattfot, solvända, backsippa och spåtistel. Här trivs också orkidéerna nattviol och Jungfru Marie nycklar och många rödlistade ängssvampar – gröngul vaxskivling, trådvaxskivling, dadelvaxskivling, rodnande lutvaxskivling och porfyrrödling. Betesmarkerna i reservatet har också en intressant fauna av dynglevande skalbaggar där en av arterna, Margarinotus purpurascens, är en rödlistad rovskalbagge som livnär sig på andra dyngbaggar.

I norr finns betade ekbackar med hassel. Några av ekarna är grova med vida kronor. På sikt kommer de att utvecklas till riktiga ekjättar som kan ge livsmiljöer för upp till tusen olika arter. Främst lavar, svampar och insekter, men också fåglar och fladdermöss, är beroende av ekarna.

Reservatet har inte bara några av länets biologiskt mest värdefulla betesmarker utan området är även kulturhistoriskt mycket intressant med flera fornlämningar. Bygden har varit bebodd sedan bronsåldern och ligger i ett kulturhistoriskt mycket värdefullt område, vilket områdets många fornlämningar tydligt visar. På bronsåldern utgjorde områdets två ekbackar öar i den stora uppländska skärgården som då bredde ut sig här.

Örby hagar ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för värdefull natur. Torrbackarna i naturbetesmarkerna och ekhagarnas ädellövmiljöer är två av Uppsala läns ansvarsnaturtyper. För att bevara naturvärdena i reservatet sköts jordbruksmarkerna med slåtter och bete.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller
  plockning av enstaka individer för artbestämning,
 3. elda eller grilla,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. framföra motordrivet fordon,
 6. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 7. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 8. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 25 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Gustavianska stiftelsen vid Uppsala universitet
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss