Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norra Lunsen

Stadsnära vildmark. Friluftsområde med många stigar genom barrskogar och våtmarker.

Spång och skog i naturreservatet Norra Lunsen

Uppsalaborna har tur, vill de uppleva en fläkt av vildmark behöver de bara ta sig 10 km från Stora torget. Bor du i Sävja har du det än bättre förspänt, bara att promenera iväg!

Norra Lunsen är ett stort och högt beläget skogsområde. På karga hällmarker växer magra och seniga tallar och det finns gott om våtmarker av olika slag. Lövträden är i klar minoritet, det finns bara en del asp och björk insprängd i barrskogen och enstaka ekar och andra ädla lövträd i den södra delen av reservatet.

Uppemot 50 sällsynta arter av djur och växter har hittats i Norra Lunsen. Det finns gott om skogslevande fåglar, som t ex tjäder, skogsduva och flera arter av hackspettar. Svampar och insekter som är beroende av döda träd finns det också en hel del av.

Det finns inga bilvägar i Lunsen men ett omfattande system av stigar gör det lätt att utforska skogen. Flera är också markerade som skidleder, så blir det en vit vinter är det bara att spänna på sig skidorna. När du vandrat, eller skidat, en bit känner du dig långt från civilisationen och det är bara skogens ljud du hör. Vill du göra en riktig långtur kan du övernatta i raststugan Lunsentorpet. Ibland är det inte svårare än så här att komma ut i skogen!

Hjälp till att hålla Lunsen så vilt det bara går, lämna inget skräp kvar i skogen och stör växt- och djurlivet så lite som möjligt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva hacka eller på annat sätt skada markytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar,
 4. döda eller föra bort djur eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. rida eller på annat sätt framföra häst utanför väg eller anvisad ridstig,
 6. cykla utanför väg eller markerad vandringsled,
 7. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument eller liknande,
 8. framföra respektive parkera motordrivet fordon utanför anvisad väg respektive parkeringsplats samt att ställa upp husvagn, släpvagn eller liknande,
 9. sätta upp tavla, affisch, skylt eller liknande anordning,
 10. utan att samråda med Förvaltaren sätta upp markeringar såsom snitslar eller orienteringskontroller annat än tillfälligt i samband med förenings- eller skolaktivitet eller liknande,
 11. utan tillsynsmyndighetens tillstånd anordna större orienteringsarrangemang,
 12. Förvaltaren kan godkänna att det i samband med forskning eller undervisning sker aktiviteter som i viss grad strider mot ovanstående föreskrifter såsom grävning av provgropar, utmärkning av provrutor, insamling av ryggradslösa djur, ringmärkning av fågel eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 1355 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Uppsala kommun
Förvaltare: Uppsala kommun
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Uppsala kommun

Förvaltning av skyddad natur

E-post: via felanmälan på kommunens webbplats

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss