Hållnäskusten

Landhöjningskust med grunda vikar och ursprungliga skogar.

Vik och gölgroda i naturreservatet Hållnäskusten

Vid Hållnäskusten stiger ständigt nytt land upp ur havet - här är landhöjningen hela 6,5 mm per år. Det är ett flackt mosaikartat landskap med grunda vikar, laguner och gölar, men också skog och klippor. Ännu för tusen år sedan låg kustremsan helt under vatten.

Den senaste inlandsisen pressade här ner berggrunden mer än 100 meter. När isen började smälta för 10 000 år sedan började marken sakta höja sig igen. Det är en landhöjning som fortfarande pågår och förändrar landskapet. Grunda vikar snörps av och blir sjöar och gölar, som med tiden omvandlas till våtmarker.

De grunda sjöarna har en hög medelvattentemperatur och berggrunden är mycket kalkrik. Det gynnar speciella och ovanliga växter och djur. Här har den sällsynta gölgrodan ett av sina starkaste fästen och vid några av kärren växer den exklusiva orkidén gulyxne. De många skären och den varierade skogen är också en bra miljö för fåglar, ett hundratal arter har observerats i området.

Större delen av marken är flack och ligger lägre än 5 m.ö.h. men Örnstenen i söder är en relativt hög klippa och därifrån har man en härlig utsikt över havet. Dit leder en trevlig stig från parkeringen. Stora delar av kuststräckan täcks av grovblockig morän som har förts dit av inlandsisen. Det gör att det kan vara svårt att ta sig fram på sina håll. Men belöningen är ett omväxlande och orört kustlandskap med mycket att upptäcka.

Välkommen ut i detta spännande område och njut av sol, vind och vatten, men tänk på att lämna det lika orört som du finner det!

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan eller bottnar,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp blommor eller gräs, samt samla mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av blommor, matsvamp, frukt och bär,
 4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 5. medvetet störa djurlivet som att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur eller bortföra ägg, rom eller bo,
 6. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lös gående husdjur,
 8. starta och landa med luftfartyg, framföra motordrivet fordon, med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 11. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
 12. bo mer än två dygn i följd i Sälstugan,
 13. förankra båt mer än två dygn på samma plats,
 14. cykla eller rida annat än på befintliga vägar,
 15. på ett störande sätt använda musikanläggning eller liknande,
 16. på ett störande sätt framföra vattenskoter eller motorbåt,
 17. utan Länsstyrelsens tillstånd och markägarens medgivande använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 1449 ha
Kommun: Tierp
Ägare: Staten, bolag, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.