Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stigsbo rödmosse

– bland krokiga tallar

Kärr och blockig terräng i naturreservatet Stigsbo rödmosse

Mossen är ett väglöst och öde landskap. Det doftar av skvattram, tuvullens vita ulltottar vajar i vinden och över mossen hörs gökens rop. Här är det vildmark och civilisationen känns långt borta!

Stigsbo rödmosse är en av de få odikade högmossarna som finns kvar i Uppland. Den är mycket näringsfattig eftersom den får sitt vatten enbart från nederbörden. Hela mossen är täckt med låga och krokiga träd, framförallt så kallade martallar som är vanliga tallar som blivit förkrympta och knotiga pga näringsbrist. Längre in mot mitten är marken mer öppen. Namnet rödmosse är uppländsk dialekt och betecknar den här typen av mossar.

Genom att studera avlagringar och fossil i mossen kan man se hur den uppkommit och följa utvecklingen av traktens växtlighet och klimat. Längst ner finns lera och lergyttja från tiden innan trakten höjde sig ur havet. Ovanför är det insjögyttja, kärrtorv och högst upp ett par meter mossetorv.

Runtomkring mossen växer gammal tall- och granskog. Terrängen är blockig och svårforcerad, speciellt i södra delen. I öster reser sig den flacka och tallbevuxna Järlåsaåsen. Den är ovanligt välbevarad eftersom det aldrig tagits grus ur åsen. Under 1800-talet betade kreaturen på åsen och senare har det bara gjorts försiktiga plockhuggningar.

Med ett par gummistövlar är du välutrustad att utforska mossen - men glöm inte myggmedel om du kommer på sommaren!

Mossar som denna är känsliga. Var försiktig och bidra till att skydda och bevara högmossens botaniska och geologiska värden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det gamla beslutet saknar föreskrifter för allmänheten. Det betyder att du som besökare får röra dig i reservatet i enlighet med allemansrätten. Det vill säga: inte störa, inte förstöra. Läs gärna mer om vad som gäller under "Var rädd om naturen" i stycket här intill.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1958
Areal: 43 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Gustavianska stiftelsen vid Uppsala universitet
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss