Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Saxmarken

– spettarnas skog

Skog och vaxskivling i naturreservatet Saxmarken

Rikedomen på  vedinsekter lockar hackspettar till naturreservatet Saxmarken. Förutom de vanliga hackspettarna – större hackspett, mindre hackspett och spillkråka – har den utrotningshotade vitryggiga hackspetten häckat i området.

Naturreservatet utgörs av en omväxlande mosaik av vatten, myr och skog. Rester av ängslador vittnar om slåttern som tidigare bedrevs här på kärrmarkerna och kring den grunda och fågelrika Skälsjön. Starr och gräs slogs som vinterfoder till kreaturen. Andra delar av reservatet betades och skogen var mer öppen än idag. Grova gammeltallar med vida kronor – en del över 370 år gamla – finns spridda i reservatet och vittnar om att skogen förr var mer öppen.

Idag finns här stora björkdominerade sumpskogar med ett stort inslag av död ved. Många insekter lever i den döda veden, däribland flera sällsynta och rödlistade arter, och de lockar i sin tur hackspettar till området. I reservatet finns också gran- och tallskogar med högstubbar och torrträd.

Den grunda och vassrika Skälsjön har ett rikt fågelliv. Kring den breder stora flacka torvmarker med sumpskogar och öppna våtmarker ut sig, kantade av skogsklädd moränmark. Att marken är kalkrik syns på de örtrika skogarna med orkidéer som guckusko, skogsnycklar, skogsknipprot och tvåblad. I reservatet finns också rikkärr, en hotad naturtyp som är fattig på näringsämnen men rik på arter. Också där växer orkidéer, såsom kärrknipprot, flugblomster och brudsporre.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. elda på annan än särskilt iordningställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon annat än på väg och på iordningställd parkeringsplats. Motordrivet fordon får ej framföras på vägen från parkeringsplatsen till Jordmossen,
 9. rida med undantag av ridning på enskild väg
 10. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 729 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss