Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Holmskaten

Kalkbarrskog med rik svamp- och orkidéflora.

Skog och röksvamp i naturreservatet Holmskaten

Holmskaten är ett fint exempel på äldre kalkbarrskog vid landhöjningskust. Den kombinationen, av landhöjning och kalkrik morän, är unik för Norra Uppland.

Att marken i Holmskaten innehåller mycket kalk sätter tydliga spår i växtligheten. När du följer stigarna genom de gamla barrskogarna – de äldsta delarna är cirka 150 år – kan du upptäcka många rariteter. Odörspindling, fyrflikig jordstjärna och många andra kalkgynnade svampar trivs här. På försommaren blommar orkidén guckusko i rikliga bestånd. Här kan du också hitta orkidéerna tvåblad och nästrot.

I några av reservatets äldre delar finns gott om död ved. Flera av de rödlistade arter som finns här idag är knutna till död ved och lågor.

Skogens luckiga struktur och rester efter gamla trägärdesgårdar vittnar om att skogen tidigare varit mycket gles på grund av plockhuggning och bete. Sedan det upphört har skogen slutit sig till en skuggig miljö. För att återskapa den gamla karaktären och gynna guckusko och ljuskrävande träd kommer skogen i reservatet återigen att skötas med försiktig plockhuggning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. elda eller grilla,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra fordon utanför väg,
 9. sätta upp markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 10. tälta,
 11. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 26 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss