Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svanhusskogen

Lundmiljöer, granskog och myrar. Kultur- och fornlämningar.

Tallmyr och kandelabersvamp i naturreservatet Svanhusskogen

Vackert beläget vid sjön Vällens västra strand breder naturreservatet Svanhusskogen ut sig. Här kan du vandra genom granskog och lövrika lundar, förbi myrmarker och gamla bronsålderslämningar. Reservatet ligger på väg mellan Alunda och Hallstavik och kan vara värt ett besök för dig som är intresserad av att vandra i gammal skog med ett myllrande djur och växtliv.

Reservatet är uppdelat i två delar. Den södra delen är störst och består av gammal barr- och lövskog. Här kan du också vandra i örtrika lundskogar och upptäcka skogsbevuxna myrar och sumpskogar. Du kan även finna spår av gamla torpmiljöer eller gravar från bronsålder. I den norra delen ligger myrtjärnen Kroppsjön. Även här finns det gott om barrskog med inslag av lövträd, myrar och sumpskog.

Den variation som finns i reservatet har skapat en natur med många olika arter och även bevarat många arter som är hotade. I de två områdena har man hittat 88 hotade arter bland annat violgubbe, koppartaggsvamp, svartoxe, aspsplintbock och cinnoberbagge.

Svanhusskogen har också ett rikt fågelliv, särskilt med avseende på skogsfåglar. Här har hönsfåglar som tjäder och järpe sitt hem. Du kan också hålla utkik efter olika hackspettsarter, ugglor och lyssna efter den mindre flugsnapparen.

Besöker du sjön Vällen kan hända att du får syn på den ståtliga fiskgjusen sittande i en trädtopp eller seglande över vattnet. I reservatet finns mycket död ved på marken vilket är värdefullt för många insekter. Även svampar och mossor lever av gamla eller fallna träd och grenar.

Flera arter som lever i området är knutna till brand. Barkskinnbaggen, svedjenäva och brandnäva är några arter som är beroende av återkommande bränder. I områden som innehar arter som är beroende av bränder brukar kontrollerade naturvårdsbränningar utföras för att bevara de arter som sprider sig med hjälp av bränder.

Svanhusskogen ligger i ett varierat landskap och här kan du uppleva djur och växtliv i både skog, sjöområde och våtmarker. Området är rikt på insekter och fåglar, så packa ner förstoringsglaset eller kikaren och ge dig ut för att undersöka vad Svanhusskogens naturreservat har för invånare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. gräva upp växter,
  4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
  5. elda på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
  6. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
  7. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
  8. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
  9. rida med undantag för ridning på vägar och inom område markerat på beslutskarta 2, bilaga D, i reservatsbeslutet,
  10. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: ursprungligt beslut 1995, gällande beslut 2017
Areal:
398 ha
Kommun: Uppsala, Östhammar
Markägare: Upplandsstiftelsen och privata
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss