Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norrboda-Jomale

Gammal granskog och hällar mot havet.

Utsiktsplats och blomman Adam och Eva i naturreservatet Norrboda-Jomale

Reservatet ligger på norra delen av Gräsö och omges av vatten åt tre håll. Så sent som för tusen år sedan var området till största delen täckt av vatten. En vandring här bjuder på varierade upplevelser, då promenaden går genom gammal barrskog, förbi hamlade träd, genom slåtterängar och vidare ut på strandängar och havsklippor.

Här är det småkuperat och den större delen av reservatet består av gammal mossrik granskog. Men ett stort inslag av lövträd, odlingsrösen och döende grova enar vittnar om att skogen tidigare betats.

Eftersom området relativt nyligen stigit ur havet har kalciten som kommer från ordovicisk kalksten från havsbotten inte hunnit vittra. Det gör de övre jordlagren rika på kalk och sällsynta svampar som duvspindling och lakritsmusseron växer här. Även den sällsynta växten ryl, en art som gynnats både av kalken och skogsbetet i området.

I den sydvästra delen finns en rest av en lövskogsäng med tidigare hamlade askar och oxlar och en liten slåtteräng med den vackra orkidén Adam och Eva.

Stranden består till stor del av isräfflade klipphällar med gles och krum hällmarkstallskog. Jomaleberget erbjuder en bra utsikt över småöarna Ådkubben och Tärnbådan, som är fågelskyddsområden. Krissla som växer på några av strandängarna, gör att man kan ha turen att se flera sällsynta fjärils- och skalbaggsarter, som behöver just den växten för att överleva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller föra bort djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra eller ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn annat än på iordningställd parkeringsplats och väg mellan allmän väg och parkeringsplats,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 60 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss