Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Grundsjön

- myllrande myrmarker

Våtmark och trollslända i naturreservatet Grundsjön

Grundsjön är en riktig provkarta på våtmarker: en fuktig miljö där många sällsynta arter trivs. För besökare kan det vara lite blött. Men den som tar på sig stövlarna och ger sig ut kan räkna med fina upplevelser.

Naturreservatet Grundsjön består av sjöarna Grundsjön, Äppelsjön och omgivande myr. Området är en riktig provkarta på våtmarker med tjärnar, gungflyn, rika och fattiga kärr, gamla tallmossar och blandsumpskogar.

Den speciella, fuktiga miljön skapar förutsättningar för en stor artrikedom. Såväl sjöar som kärr är rika på kalk, vilket innebär att de rymmer en alldeles speciell flora, till exempel kransalger, vattenklöver, sumpbläddra och stjärnstarr. Här flyger även den fridlysta pudrade kärrtrollsländan.

Rikkärren är utmärkta växtplatser för kärlväxter och mossor. En riktig raritet är orkidén gulyxne. Här växer också gotlandsag, vanlig på Gotland - inte minst som taktäckningsmaterial - men sällsynt i våra trakter. Här hittar du även sällsynta arter som käppkrokmossa, sumpäggsvamp och den lilla kalkkärrsgrynsnäckan. Sumpskogarna, flera i stort sett orörda, består av tallmossar och lövrika skogar med torv som underlag. Här finns gamla träd och död ved som är boplats för en rad olika mossor, lavar och svampar. Och på de gamla tallmossarna tronar upp till 150 år gamla tallar, en del med tallticka.

Torvmarkerna började bildas under yngre stenåldern kring år 2000 f kr och människor har bott här sedan dess. I den nordöstra delen av området hittar du gamla husgrunder och diken, spår av att marken har brukats. Här finns också en rik flora av orkidéer som grönyxne, skogsnattviol, tvåblad, nästrot och jungfru Marie nycklar.

Här finns inga stigar eller spänger, så ta på stövlarna och packa gärna med lite myggmedel. Kanske även en korg – har du tur kan du hitta rikligt med rödgul trumpetsvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på armat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. elda eller grilla,
 7. medföra okopplad hund eller armat lösgående husdjur,
 8. framföra eller ställa upp motordrivet fordon annat än på väg och iordningställd parkeringsplats,
 9. sätta upp permanent markering, skylt eller liknande eller göra inskrift,
 10. tälta,
 11. rida,
 12. anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2011
Areal: 132 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Staten, privata, bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss