Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Signalberget

– ovan jordbrukslandskapet

Stigen i Signalberget är avstängd tillsvidare

Länsstyrelsen kommer inte att underhålla stigen i Signalberget tillsvidare, då det är förenat med fara för besökarna att gå på stigen. Länsstyrelsen avråder dig även från att besöka naturreservatet.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Några av dessa granar har redan fallit omkull och ligger som plocke-pinn i skogen och över stigen. Allt eftersom att de döda granarna bryts ner blir de sprödare och kan falla utan förvarning även en dag med lugnt väder.

Hålträd och utsiktsplats i naturreservatet Signalberget

Örsundsbrobornas alldeles egna naturreservat är en liten skoglig oas i det öppna och uppodlade landskapet runt orten. Här finns gammal barrskog, vissa träd är över 200 år gamla och de hyser flera ovanliga arter.

Signalberget reser sig 35 meter över de omgivande åkermarkerna och 55 meter över Alsta sjö. Bergets västra del sluttar brant, vissa väggar är nästa lodräta. Uppe på berget växer senig tallskog på de magra hällmarkerna, medan granskog med ett mjukt mosstäcke växer i de fuktigare delarna. Lingon och blåbär finns det gott om. Nedanför den branta västsluttningen blandas gran och tall med björk, asp och ek innan skogsbrynet övergår i åkermark. Några av ekarna är gamla och vidkroniga och har vuxit upp när den här delen av skogen var betydligt glesare och ekarna hade chans att breda ut sig ordentligt.

Barrskogen har stått orörd under lång tid. Därför har det hittats både insekter och svampar här som enbart kan överleva i miljöer med gamla och döda träd. Milda och regniga vintrar kan man upptäcka den sällsynta svampen vintertagging högt uppe i trädkronorna. Den är vit och taggig och växer på döda grenar i gamla tallar.

Signalberget ligger bara en kilometer från Örsundsbro centrum och det är lätt att ta sig dit eftersom samhällets elljusspår löper strax sydöst om reservatet. Länsstyrelsen beslutade under vintern 2022 att stänga av stigen i reservatet på grund av granbarkborredödade granar. Dessa granar utgör en särhetsrisk då de utan förvarning kan gå av eller falla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar, eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. göra upp öppen eld,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra motordrivet fordon,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 16 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Naturreservatet Signalberget nås endast från Örsundsbro

Naturreservatet Signalberget saknar parkeringsplats och vägen som går till reservatet via Taxnäs gård är inte öppen för allmänheten. Naturreservatet nås istället via elljusspåret i Örsundsbro. I norra delen av elljusspåret finns en stig som leder till Signalberget.

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss