Signalberget

– ovan jordbrukslandskapet

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Hålträd och utsiktsplats i naturreservatet Signalberget

Örsundsbrobornas alldeles egna naturreservat är en liten skoglig oas i det öppna och uppodlade landskapet runt orten. Här kan du promenera längs en stigslinga och njuta av utsikten från två utsiktsplatser.

Signalberget reser sig 35 meter över de omgivande åkermarkerna och 55 meter över Alsta sjö. Bergets västra del sluttar brant, vissa väggar är nästa lodräta. Uppe på berget växer senig tallskog på de magra hällmarkerna, medan granskog med ett mjukt mosstäcke växer i de fuktigare delarna. Lingon och blåbär finns det gott om. Nedanför den branta västsluttningen blandas gran och tall med björk, asp och ek innan skogsbrynet övergår i åkermark. Några av ekarna är gamla och vidkroniga och har vuxit upp när den här delen av skogen var betydligt glesare och ekarna hade chans att breda ut sig ordentligt.

Barrskogen är gammal, upp till 230 år, och skogen har stått orörd under lång tid. Därför har det hittats både insekter och svampar här som enbart kan överleva i miljöer med gamla och döda träd. Milda och regniga vintrar kan man upptäcka den sällsynta svampen vintertagging högt uppe i trädkronorna. Den är vit och taggig och växer på döda grenar i gamla tallar.

Signalberget ligger bara en kilometer från Örsundsbro centrum och det är lätt att ta sig dit eftersom samhällets elljusspår löper strax sydöst om reservatet. Ta en promenad och andas lite skogsluft, men tänk på att du inte får plocka blommor i reservatet, däremot gärna bär och matsvamp.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående omkullfallna träd och buskar,
  3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar, eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
  4. fånga, döda eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  5. göra upp öppen eld,
  6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  7. framföra motordrivet fordon,
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 16 ha
Kommun: Enköping
Ägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.