Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vildöknen

– vilt men ingen öken

Skog och lunglav i naturreservatet Vildöknen

Från sjön Vällen sträcker sig naturreservatet Vildöknen västerut över ett område där skogen regerar.

Området har troligen fått sitt namn efter den svårtillgängliga terrängen. När inlandsisen drog fram här lämnade den blockrik morän efter sig. De få odlingsbara fläckar som finns i området utnyttjades förr av torpare men har sedan dess återkoloniserats av skogen.

I dag finns här mycket lövrik blandskog men också gammal barrskog. Asp och björk är de vanligaste trädslagen, men här finns också inslag av lind, ek, sälg, ask och lönn.

En rad sällsynta insekter, mossor och lavar är knutna till reservatets många gamla träd. Döda träd erbjuder viktiga livsmiljöer för vedsvampar och insekter – exempelvis aspbarkgnagare och gulröd blankbock som lever i död aspbark. Som en följd av det har reservatet också ett rikt fågelliv. I de gamla grova träden kan de lätt hitta bohål, och den rikliga mängden murken ved erbjuder ett smörgåsbord av insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar, med undantag för plockning av matsvamp och bär,
 4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. elda eller grilla,
 7. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på väg eller parkeringsplats,
 8. ställa upp motordrivet fordon, husvagn, släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
 9. sätta upp pennanenta markeringar, skylt eller liknande,
 10. rida annat än på vägar
 11. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 94 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss