Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hovön-Alnön

Skärgårdsöar. På Alnön betas markerna - i skog och öppna hagar.

Smedjan och stenstrand i naturreservatet Hovön-Alnön

För dig som är båtburen är Hovön-Alnöns naturreservat ett trivsamt utflyktsmål. Alnön är ett gammalt kulturlandskap med örtrika hagmarker, betade strandängar och olika typer av barrskog. Flera stigar leder genom det gamla odlingslandskapet. På några av de mindre öarna finns fina badklippor och naturhamnar.

Öarna ligger med ett skyddat läge i Ängsfjärdens norra del. Alnön, som är den största ön, har vidsträckta hällmarker, medan den lerigare marken har utnyttjats till odling under århundraden. Mitt på ön ligger Alnö gård omgiven av gamla fruktträd, hamlade askar och åkermark.

Ön har i alla tider betats av gårdens djur, förr framförallt av får, men senare av mjölkkor och numera av kvigor. Betet har gynnat speciella växter; i skogen hittas många sorters orkidéer och på de öppna markerna lever ängs- och hagmarksväxter som jungfrulin, kattfot och solvända. Kulturlandskapet med gammal betad skog, grova ädellövträd och solbelysta skogsbryn är också en miljö som passar för fåglar, insekter och svampar.

De grunda vikarna mellan öarna är goda häckningsplatser för sjöfågel, bl a brunand, som minskat mycket snabbt i Uppland under slutet av 1900-talet. De mindre öarna, Hovören, Skansören och Bergskäret, är ganska höga och bergiga. De är framförallt bevuxna med hällmarkstallskog som fått utvecklas fritt under lång tid. Längs stränderna finns gott om varma och solbelysta klippor, det är bara att ge sig ut på spaning efter en alldeles egen badplats!

Det småbrutna odlingslandskapet är anpassat efter naturens former och förutsättningar i innerskärgården. Det representerar en brukningstradition och livsstil som inte längre finns kvar. På Alnön får vi en inblick i hur det en gång var.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp blommor, gräs, mossor, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för svamp- och bärplockning
 4. fånga eller bortföra djur med undantag för fisk, bortföra ägg, rom, bo eller medvetet störa djurlivet,
 5. tälta, rida eller förtöja båt mer än ett dygn,
 6. göra upp eld,
 7. parkera eller framföra motordrivet fordon på öarna,
 8. ställa upp husvagn,
 9. på ett störande sätt använda musikanordning, musikinstrument eller dylikt,
 10. medföra ej kopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1992
Areal: 386 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Staten, privata, bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss