Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Häcksören

Skogar och stränder vid Dalälvens mynning. Havsbad, fiske, fågelskådning och promenader.

Tvådelad bild. En stig går över en öppen gräsmark mot skog längre bort. Sandstrand med stora stenar ute i vattnet. Havet möter himlen i horisonten.

Här i Älvkarleby kommuns nordvästra hörn finner du lummiga lövskogar, strövvänlig barrnaturskog och solvarma sandstränder inom loppet av en och samma avkopplande promenad – med bara en dryg kilometer till Skutskär.

Häcksören, eller ”Häxön” som området oftast kallas, utgör den sista hållplatsen för Dalälvens västra tunga innan den flyter ut i Gävlebukten och Bottenhavet.

Områdets naturvärden är främst knutna till de naturskogsliknande barr- och blandskogarna med deras rikliga förekomst av död ved, de fuktiga och näringsrika svämlövskogarna, de öppna sandmiljöerna samt det så kallade estuariet vid älvmynningen. Estuarie är ett vattenområde där sött och bräckt vatten blandas, vilket gör att man kan hitta både söt- och saltvattenfiskar.

Trots sin relativt begränsade yta hyser reservatet därmed en rik variation av olika miljöer som i hög grad formats av landhöjningen, havet och älven. Dessa miljöer erbjuder i sin tur goda livsvillkor för en mängd arter, däribland flera sällsynta och kalkgynnade marksvampar samt örter, insekter och fiskar. Reservatsområdet består till stor del av mark som nyligen höjts över havet vilket skapar en synbar gradient från ung primärlövskog till gammal barrnaturskog.

Häcksören har höga värden för friluftslivet. Reservatet genomkorsas av flera olika stigar och nyttjas flitigt hela året som strövområde. Närheten till havet och älven skapar också goda förutsättningar för fiske och fågelskådning. Sommartid är Häcksören ett självklart och mycket populärt besöksmål för havsbad, grillning och vandring.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 2. elda eller grilla på annan än anvisad plats. Friluftskök får dock användas,
 3. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 4. rida annat än på väg och stig markerade på karta, bilaga 2a,
 5. insamla mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som behövs för artbestämning,
 6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka individer för artbestämning,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för inom område för hundbadplats, markerat på karta, bilaga 2a Pdf, 476 kB.,
 8. tälta inom område markerat på karta, bilaga 2a Pdf, 476 kB.,
 9. framföra motordrivet fordon med undantag för att köra på väg och parkeringsplats,
 10. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
 11. släppa ut avloppsvatten, barlastvatten, tankspolvatten eller annat flytande eller fast avfall från båt eller fartyg,
 12. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2021
Areal: 76 ha (ca 32 ha vatten)
Kommun: Älvkarleby
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss