Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vidas naturreservat

Barrblandskog och lövsumpskog med rara mossor och lavar

Gransumpskog och vedtrappmossa i naturreservatet Vida

Vida är ett tvådelat reservat som ligger en halvmil sydost om Harbo. Här hittar du gammal barrskog och sumpskogar av olika slag.

Barrskogen innehåller en hel del lövträd och skogen har träd i alla åldrar. Lite mer än hälften av dem är mer än 90 år gamla, men det finns också riktiga åldringar. Eftersom skogsbruk inte förekommit på flera decennier har Vida utvecklats till en naturskog med många torrträd, liggande döda träd (lågor) och rikligt med förmultnande ved. I det tysta jobbar insekter och svampar för fullt med att återbörda de stora stammarna till jord.

Stora delar av reservatet är ganska blött och här växer sumpskogar av olika slag. På flera håll är skogen påverkad av rörligt markvatten som gör att floran är mer artrik än vanligt. Den fuktiga miljön och den stora tillgången på murknande ved gör att många mossor och lavar finns i området. Det är arter som har svårt att överleva i våra planterade skogar som dikats ur och hålls "välstädade". Därför är reservat av det här slaget mycket viktiga för att bevara mångfalden i vår natur.

Vida är ett stort skogsområde som känns opåverkat av människor. Välkommen hit när du vill uppleva en stunds vildmarksstämning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. tälta
 2. göra upp eld
 3. cykla eller rida annat än på befintlig skogsbilväg
 4. klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande taglar
 5. fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär
 6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
 7. på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning
 8. anbringa tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller snitsla spår
 9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
 10. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 11. föra motordrivet fordon i terrängen

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 94 ha
Kommun: Heby
Markägare: Staten och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss