Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lyssnarberget

Gammal barrskog med inslag av asp. Här finns cinnoberbagge och aspsplintbock.

Skogsväg och stensöta i naturreservatet Lyssnarberget

Gamla tallar, grova aspar och mossiga stenblock; Lyssnarberget bjuder på en skogstur med variation och fina naturupplevelser. Ta en promenad och upptäck reservatets båda halvor. Lyssnarberget består av två delar, som binds samman av både en skogsbilväg och en gångstig.

I reservatet växer framförallt gammal barrskog, men det finns också en del äldre lövträd och några mindre sumpskogsområden. I reservatets sydöstra halva kan du på våren beskåda ett hav av gullvivor. Gran- och tallskogen är gammal, tallarna är upp till 250 år medan granarna är drygt hundra.

Förr gick djuren på bete i skogen och skogsbruket bestod av plockhuggning. Det skapade en öppnare skog med träd av olika åldrar. Hackspettar väljer gärna de gamla träden för att göra bohål i, något som även uppskattas av andra fåglar som kan flytta in när hålen blir lediga.

Det växer en hel del gamla aspar i reservatet. Trots att asp är ett av våra vanligaste lövträd är det för det mesta ont om riktigt stora exemplar. Grova aspar med stammar som är 50-80 cm i diameter är betydelsefulla för många växter och djur. Cinnoberbagge och aspsplintbock är två skalbaggar som behöver sådana träd för att överleva. Bägge är sällsynta och finns nästan bara i Uppland. '

Njut av en stunds stillhet och frisk luft i skogen, men visa naturen varsamhet vid ditt besök.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. insamla mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp
 4. fånga, döda eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur
 6. göra upp öppen eld
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 8. framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg och till iordningställd parkeringsplats
 9. rida 
 10. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 58 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss