Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hocksboglupen

Lundmiljöer kring tillfälliga vattensamlingar - glupar.

Glup och torrams i naturreservatet Hocksboglupen

Få områden i Uppland har så gott om sällsynta arter som Hocksboglupen. Mitt i naturreservatet ligger två glupar, en ovanlig naturtyp som finns i Upplands blockrika miljöer.

En glup är en grund vattensamling som bara är vattenfylld under delar av året. Vattennivån i sänkan höjs vid snösmältning och regn, och minskar genom underjordiska in- och utlopp.

I Hocksboglupen finns en av länets mest intressanta glupmiljöer. Här växer den i länet sällsynta strandviolen. Skogen runt glupområdet är frodig och lummig av ädellövträd och lundväxter, och luftfuktigheten är hög.  Ädellövträd, hasselbuskar och död ved skapar en trivsam miljö för ett mycket stort antal sällsynta arter. Också i de äldre barrskogarna öster om gluparna finns stora mängder död ved. Det gynnar många sällsynta och hotade arter.

Bland de många skyddsvärda arter som har hittat en fristad i Hocksboglupen återfinns tretåig hackspett, svartoxe, lunglav och myskmadra.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom  naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt  skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar eller nedfallna pinnar eller grenar,
 3. insamla eller på annat sätt skada mossor, vedsvampar eller lavar
 4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. elda eller grilla på annan än av reservatets förvaltare särskilt iordningställd  plats,
 6. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på  parkeringsplats,
 7. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än högst ett dygn på iordningställd parkeringsplats,
 8. sätta upp pennanenta markeringar, skylt eller liknande,
 9. tälta,
 10. rida,
 11. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2015
Areal: 64 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss