Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Torslundagropen

Sandmiljöer - ett grustag fyllt med liv.

Getväppling och grustag i naturreservatet Torslundagropen

För inte länge sedan hämtade man grus i Torslundagropen. Idag är den speciella, torra och sandiga miljön en perfekt boplats för örter, insekter och fåglar.

Torslundagropen är en liten del av en lång ås som sträcker sig från Bollnäs till Trosa. Här har man hämtat grus i många år, så en stor del av åsen har schaktats bort. Men en liten del av den ursprungliga åsen finns kvar och höjer sig 25 meter över det omgivande jordbrukslandskapet.

Torslundagropen kan te sig livlös och torr. Men sand och grus är en perfekt miljö för många arter. I gropen och på sluttningarna växer en intressant örtflora med bland annat gråbo, gulmåra, tjärblomster, skogsklöver, vit sötväppling, backtimjan, blåeld och knytling. Flera av örterna är viktiga för sällsynta fjärilar. Glimfältmätarens larver till exempel, lever på tjärblomster. Även ett antal biarter surrar här, som klöverhumla och punktblodbi.

Många insekter och fåglar trivs på de öppna, solbelysta sandytorna. Backsvalan till exempel, gräver bon i den branta sandbanken. Här kan du även se stenskvätta, ortolansparv och rosenfink, liksom törnskata, hämpling och göktyta. Och intill Gällbäcken brukar gräshoppsångaren hålla till.

På delar av grustagets kanter i lerjorden växer också några intressanta mossor: stjärtmossa liksom liten och styv toffelmossa.

Följ stigen utmed åskanten tills du kommer upp på krönet. Utsikten över öppna åkrar och gårdar är storslagen. Därnere blänker Gällbäcken, en av få bäckar som fortfarande meandrar och slingrar sig som en blå orm genom landskapet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. skada växande eller döda träd och buskar,
  3. gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor, svampar, lavar med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
  4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
  5. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats,
  6. medföra okopplad hund, annat än vid jakt,
  7. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
  8. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på väg/stig och p-plats markerad på skötselkartan i bilaga D i reservatsbeslutet,
  9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  10. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 10 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss