Bokaren

– hävdat sedan bronsåldern

Skog i naturreservatet Bokaren

Här har naturen formats av betesdjur, som under långa tider har hållit markerna öppna. Det har gynnat asp i olika levnadstadier, liksom flera skyddsvärda arter som är knutna till asp.​

Den hotade skalbaggen Aspbarkgnagare till exempel, som är beroende av äldre aspbestånd med lång kontinuitet av grova träd med grov bark för sin överlevnad. Här finns också signalarterna barkticka, hasselticka, aspvedgnagare och fällmossa, samt den hotade arten stor aspticka.

Reservatets fem skogsbestånd är åtskilda av vägar och åkermark i ett omväxlande kulturlandskap. I naturen finns spår efter den bebyggelse som har funnits i området ändå sedan bronsåldern. Håller du utkik kan du hitta fornlämningar i form av gravrösen, skärvstenshögar och gravfält.

Bokarens blandskog domineras av asp och gran i varierande åldrar. Här och var finns även inslag av hassel, tall, sälg och björk. Området har naturskogsartade karaktärsdrag med en varierad artsammansättning och åldersstruktur, döda stående träd och lågor. De många fallna träden och den blockrika terrängen skapar naturliga gläntor med ljusinsläpp. På solbelysta äldre trädstammar trivs många arter, bland annat aspbarkgnagaren. Gläntorna ger också förutsättningar för bete och för att nya skott från asparna ska slå rot. I reservatets södra del finns mer hagmarkslik natur, med vidkroniga träd och gamla hasselbuketter.

Bokarens gamla kulturlandskap återskapas nu till stora delar genom gallring, röjning och betesdrift. Delar av reservatet ingår i Natura 2000.

Reservatet har fått sitt namn efter sjön Bokaren, belägen nordost om det skyddade området.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, stubbar, bark, grenar eller ris,
 3. gräva upp växter eller ta bort eller skada vedsvampar,
 4. samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för plockning
  och håvning av enstaka individer för artbestämning,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. elda eller grilla,
 7. medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn, släpvagn eller liknande,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 11. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 24 ha
Kommun: Uppsala
Ägare: Stiftelse och enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.