Hågadalen-Nåsten

Öppet kulturlandskap och djupa skogar. Friluftsområde i Uppsalas utkant.

Vinterled och klippan Predikstolen i naturreservatet Hågadalen-Nåsten

Titta upp på Kung Björns stora gravhög eller ta dig ner i ravinen vid Kvarnbo, picknicka i det gröna eller plocka svamp i skogen. Det rika natur- och kulturlandskapet har något att erbjuda för alla - året runt.

Hågadalen är en bred och öppen dalgång med den slingrande Hågaån i mitten, medan Nåsten är namnet på ett större skogsområde. Vid en vandringstur genom reservatet kommer du förbi odlingslandskap med åkrar, betesmarker och frodiga lundar, liksom barrskog med hällmarker, mossar och kärr.

Hela reservatet är strövvänligt och mycket uppskattat av uppsalaborna, inte minst av barnfamiljerna. Det är bara att välja en vacker picknickplats eller börja vandra längs en av alla stigar. För ryttarna finns det gott om ridvägar och vita vintrar går det bra att skida hela vägen genom Nåsten från Kung Björns hög till Hammarskog.

Med utsikt över dalen reser sig den ståtliga bronsåldershögen som gett namn åt både dalen och ån (hög = håga). Tyvärr kan man inte längre gå upp och titta på den vackra utsikten från högen, då det numer råder beträdnadsförbud på grund av slitage. Graven är rest över en rik och mäktig storman som levde här för mer än 3000 år sedan. Namnet Kung Björns hög fick platsen dock först långt senare.

Den djupa och frodiga lundravinen vid Kvarnbo är också värd ett besök, liksom den gamla ekskogen Norby lund och Predikstolen som är en 15 meter hög klippa med lämningar av en fornborg.

På dalens soliga sluttningar växer många ljuskrävande örter och du kan känna den härliga doften av backtimjan. Under 1700-talet hade Carl von Linné en del av sin fältundervisning i Hågadalen. Många av de växter och djur som han beskrivit är hämtade härifrån. Vill du veta mer om floran och faunan i reservatet kan du följa Linnéstigen som löper genom dalen.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan,
 2. måla i ristningar,
 3. gräva upp växter,
 4. inom område för fri utveckling fånga eller bortföra även andra djur (inkl. ägg) än däggdjur och fåglar eller att medvetet skada levande eller död växtlighet utöver att plocka blommor, bär och matsvamp,
 5. inom område för fri utveckling tälta eller göra upp öppen eld,
 6. framföra motordrivet fordon och parkera utanför väg och parkeringsplats,
 7. framföra cykel i terräng inklusive på opreparerade stigar,
 8. ställa upp husvagn eller släpvagn,
 9. rida eller på annat sätt framföra häst annat än på allmänna vägar och för ridning särskilt anvisad stig eller område,
 10. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument, motorredskap eller annan ljudalstrande apparat eller maskin,
 11. bedriva modellflygverksamhet med motordrivna luftfarkoster,
 12. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp snitsel, tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning; dock är det tillåtet att utanför område för fri utveckling tillfälligt sätta upp sådana anordningar i samband med föreningsverksamhet, skolaktivitet e. dyl.,
 13. Utan hinder av ovanstående föreskrifter kan länsstyrelsen ge tillstånd att bedriva undervisning eller vetenskaplig undersökning som innebär t ex. insamling av hel växt eller anordningar i form av provrutor, provgropar, insektsfällor, gränsmarkeringar.

Serviceinformation

Kontakt

Uppsala kommun

Förvaltning av skyddad natur

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 1754 ha
Kommun: Uppsala
Ägare: Uppsala universitet, Svenska kyrkan, kommun, staten, privata
Förvaltare: Uppsala kommun
Skyddstyp: Naturreservat

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.