Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hagalund

Betade hagar och hassel.

Hassellund och flyttblock i naturreservatet Hagalund

Bara enstaka ljusstrimmor sipprar ner genom de grönskimrande hasselsnåren. Torra löv krasar under fötterna och stämningen är drömsk. En vandringstur i Hagalund tar dig genom små skogsdungar, förbi mossiga klippblock och beteshagar.

Landskapet vid Hagalund är format av generationer av bönder och deras kreatur. Djuren har betat både i skogen och på de öppna markerna och skapat en speciell flora. I norra delen finns gamla grova lindar som tidigare hamlades, d v s skotten skars av för att bli vinterfoder. Än idag syns ärren på de knotiga stammarna. I södra delen av reservatet finns grunden kvar efter torpet Hagalund som gett reservatet dess namn.

Skogsdungarna består mest av asp och gran, men det växer också andra lövträd och tall. Det finns träd i alla åldrar och döda träd i olika stadier av förmultning. Bitvis är skogen ganska öppen och många träd är solbelysta. Vedlevande insekter trivs i sådan miljö liksom hackspettar, vilket de många bohålen vittnar om. Det växer också många grova, gamla sälgar i reservatet. De är livsrum bland annat för den ovanliga myskbocken. Det är en stor, grönskimrande insekt med långa antenner, som ger ifrån sig en behaglig doft av mysk. På våren blommar blåsippor, liljekonvalj och många fler skira örter.

Hassellundarna är täta och innehåller osedvanligt mycket gammal grov hassel. Under de största buskarna är det så skumt att marken är blottlagd och där trivs bland annat den sällsynta jättekamskivlingen, som är en av våra största svampar.

Det finns en vandringsstig genom reservatet och det sker fortlöpande arbeten för att bevara och återskapa områdets forna karaktär. Hagalund är en stilla och fridfull plats, visa hänsyn till områdets känsliga miljö och de betande djuren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att bortforsla, hacka, rista, gräva, måla eller liknande,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande och döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  3. gräva upp eller plocka blommor, ris, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
  4. störa djurlivet, fånga, döda eller bortföra däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur,
  5. insamla ryggradslösa djur,
  6. elda,
  7. tälta,
  8. rida,
  9. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
  10. framföra motordrivet fordon annat än på väg och iordningställd parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 38 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Privat
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss