Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ölstabrändan

- eldens kraft

Laxticka och ostticka i naturreservatet Ölstabrändan

Ölstabrändan ligger så långt västerut man kan komma i Uppsala län, större delen av reservatet hör till vårt grannlän. I juni år 1888 härjades området av en stor skogsbrand som gör att platsen än idag är unik.

Ölstabrändan är ett varierat skogsområde. Terrängen är mycket blockrik och över hela skogen syns spåren efter branden i form av eldspruckna skivor ur stenblock, förkolande träd och stubbar. Det finns också gamla tallar som överlevt både branden 1888 och minst en tidigare brand!

Eld förstör men eld ger också nytt liv. Skogsbränder spelade förr en stor roll i naturens kretslopp. Elden skapar plats och omvandlar träden till ren näring som speciellt snabbväxande lövträd kan ta vara på. Följden blir en rik miljö för både växter och djur innan barrträden åter tar över.

Ölstabrändan är ett typiskt exempel på hur naturen beter sig efter en skogsbrand. Det finns mycket lövträd och den brandberoende svedjenävan växer här. Naturtypen kallas lövbränna och är idag mycket ovanlig i södra Sverige.

Platsen är extra intressant eftersom det inte bedrivits något skogsbruk efter branden. Man kan med andra ord se hur en skog utvecklas naturligt efter en eldhärjning. Exempelvis växer det endast sparsamt av den annars mycket vanliga arten fönsterlav - det tar nämligen minst hundra år för fönsterlav att komma tillbaka efter en brand.

Ta det försiktigt i den extremt storblockiga terrängen. När det är blött, men framförallt när det är isigt eller snötäckt, kan det faktiskt vara farligt att försöka ta sig fram.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. föra motordrivet fordon,
 2. tälta,
 3. föra cykel annat än på befintlig skogsbilväg,
 4. rida,
 5. klättra i boträd,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 8. göra upp eld,
 9. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 10. samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 11. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 12. anordna skyttetävling, orienteringstävling eller träning  därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 48 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Västmanland

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss