Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svartkärret

Artrika kärr och gamla skogar vid Råksjön

Spegelblank sjö med två tallar i förgrunden. Bokspinnarlarv (en fet larv med långa utåtstående hårtofsar).

Alldeles intill Råksjön, strax öster om Huddunge, ligger naturreservatet Svartkärret. Namnet har naturreservatet fått efter ett av de två rikkärr som ligger i området.

Rikkärr är kärr som är kalkrika, har högt pH men som är näringsfattiga. Det är en ovanlig naturtyp som ofta hyser ovanliga djur, växter och svampar. Några arter man kan se på dessa kärr är kärrknipprot, knottblomster, snip och käppkrokmosssa.

Runt om kärren finns gammal barrskog. Även dessa är kalkpåverkade vilket påverkar artrikedomen. Här växer till exempel knärot och linnéa, kärlväxtarter som man brukar hitta i riktigt gamla skogar. Gammelgranslav, en lav som bara växer på riktigt gamla granar där det funnits skog under lång tid tillbaka, finns på flera ställen i reservatet. Man kan även få se och höra fåglar som pärluggla och spillkråka i området.

Runt Råksjön har det tidigare funnits flera fäbodar. På sommaren gick kreaturen och betade i skogarna, medan myrområdena var viktiga slåttermarker. I reservatet finns lämningar av kolbottnar och en kolarkoja, så skogarna har även använts för kolning tidigare i historien.

Naturreservatet bildades 2020 och har ännu inga anordningar, informationsskyltar eller gränsmarkering.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp växter eller insamla mossor, vedsvampar eller lavar,
 4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för
  - håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 5. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra motordrivet fordon, med undantag för
  - körning på vägar och parkeringsplatser,
  - körning med snöskoter på markerad skoterled då marken är snötäckt och frusen,
 8. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 9. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 10. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål,
  lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 43 ha
Kommun: Heby
Markägare: Stiftelse och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss