Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tedarön

Gammalt kulturlandskap på mälarö

Liten båt och strandkant vid Mälaren i naturreservatet Tedarön

Mälarön Tedarön i Hjulstafjärden bjuder på härliga bad och vandringar i lummig lövskog. Ön är ett kulturlandskap med gamla åker- och ängsmarker som ännu bär tydliga spår av tidigare generationers odlingsmödor.

Tedarön är en ganska låg och flack ö, med några lite högre partier. På höjderna växer barrskog, lägre ner mot stränderna övergår den i lövskog med mycket ek, lind och alm. Det finns gott om hassel och under lövträden växer en kräsen lundflora av bland annat storrams och trolldruva. Många fågelarter trivs i den frodiga skogen, här kan du få höra näktergal och skogsduva.

Ett gravfält från järnåldern visar att Tedarön var tillhåll för människor redan för närmare 2000 år sedan. Under 1800-talet var jordbruket som intensivast, då gick djuren på bete i skogen, ängarna slåttrades och en hel del jord odlades. Jordbruksmarken började växa igen när de sista brukarna lämnade ön på 1950-talet. I våra dagar är det fåren som har fått uppgiften att öppna landskapet på nytt.

På odlingsmarken fanns för inte alltför länge sedan många ovanliga ängs- och kulturmarksväxter. Idag har de till stor del försvunnit eftersom markerna inte sköts och slåttras som förr, men utarmningen har bromsats upp. Öppna och betade marker är också till glädje för de många sjöfåglarna som lever på strandängarna och i vassarna runt ön.

Här förekommer dovhjort, rådjur, räv och grävling och åtminstone sedan början av 2000-talet en grupp vildsvin. Ingen jakt bedrivs på ön och antalet djur i viltstammarna beror bland annat på födotillgång och på att att djuren kan simma eller gå över isen till fastlandet.

På Tedarön finns många fina badställen och angöringsplatser. Det finns två iordningställda områden för besökare med grillplatser och soptunnor. Markerade stigar leder dig runt hela ön. Det går bra att tälta, men bara på särskilt anvisade områden. Välkommen till en härlig skärgårdsupplevelse!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar,
 3. plocka blommor, gräs, mossor eller lavar,
 4. 4medvetet störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats,
 5. medföra hund som ej är kopplad
 6. inom särskilda, med bojar eller skyltar markerade badområden åka eller förtöja båt,
 7. för längre tid än två dygn förtöja eller förankra båt vid samma strand på sådant sätt att andras möjlighet att nyttja värdefull båtplats hindras eller försvåras,
 8. göra upp eld annat än på anvisade, iordningsställda platser,
 9. tälta utanför anvisade områden,
 10. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår,
 11. rida,
 12. framföra motordrivet fordon (även snöskoter) med undantag för yrkesfiskare inom vattenområdet,
 13. på ett störande sätt framföra motorbåt eller använda musikanordning, musikinstrument eller dylikt,
 14. anordna motorbåtstävlingar så reservatets område berörs.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1979
Areal: 206 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Enköpings kommun
Förvaltare: Enköpings kommun (fastigheter) och Upplandsstiftelsen (naturvård)
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Enköpings kommun

Anders Lindholm, kommunekolog

Telefon 0171-625246

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss