Djupfjärd

Kalkrika skogar och våtmarker

Närbild på ett bestånd med guckusko. Skog i bakgrunden.

Naturreservatet Djupfjärd ligger på den östra sidan av Hållnäshalvön. Här finns såväl kalkrika skogar som kalkrika våtmarker.

Skogsmarken består till viss del av kalkpräglade barrskogar och sumpskogar, men här finns även hyggen med gamla grova aspar som är viktiga för många djur, växter och svampar. Gran är annars det dominerande trädslaget i skogarna men det finns områden där tallen dominerar. I sumpskogarna finns bitvis rikligt med klibbal och enstaka senvuxna, klena askar.

Den äldre skogen är tämligen lite påverkad av skogsbruk under de senaste decennierna och i vissa delar finns det rikligt med död ved. Spridda förekomster av döda enbuskar tyder på att områdets skogar varit glesare förr och att de då nyttjats för bete. Åldern på granskogen är bitvis hög och en levande gran har åldersbestämts till 272 år. Speciellt rikt på gamla träd är det i sumpskogarna.

Topografin i området är flack och skillnaden mellan högsta och lägsta punkt torde knappast överstiga 10 meter. Våtmarkernas små gölar är grunda och värms därför snabbt upp av vårsolen och blir då bra boålatser för gölgrodan.

Jorden i denna del av Uppland är kalkrik har medfört att området är botaniskt rikt. Här finns orkidérika rikkärr och i den äldre barrskogen kan man hitta guckusko. Förutom guckuskon förekommer relativt gott om kärlväxter i skogsbestånden och flera ovanligare kalkgynnade svampar finns också.

Reservatet har inga anordningar för besökare, så du behöver själv hitta i skogen. Om du kommer med bil, parkera gärna vid Rönnfjärdsskogens naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för insamling av enstaka exemplar för artbestämning och plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet med undantag för insamling av enstaka exemplar av insekter eller andra ryggradslösa djur för artbestämning,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. framföra motordrivet fordon i terräng,
 7. elda eller grilla annat än med medhavd ved eller annat bränsle,
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, markering eller permanent snitsla spår,
 9. rida annat än på vägar,
 10. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats.
 11. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 136 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss