Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Huddunge stormosse

Kalkrikt våtmarksområde. Rikkärr med orkidéer.

Mosse och håris i naturreservatet Huddunge stormosse

I gränslandet mellan öppet jordbrukslandskap och vidsträckt skogslandskap breder naturreservatet Huddunge stormosse ut sig i en mosaik av tallmossar, rikkärr och blöta sumpskogar.

Här kan du uppleva flera olika typer av våtmark och tallmossar med gammeltallar. En mosse består av ett tjockt torvlager som bildats av vitmossor. Vattnet i mossen kommen nästan helt och hållet från nederbörden och innehåller därmed väldigt lite näringsämnen och mineraler. Mossen blir därmed ganska artfattig. Intill den artfattiga tallmossen finns öppna myrar. De får i stället sitt vatten från omgivningarna och i Huddunge stormosse är vattnet mycket kalkrikt och ger uppkomst till rikkärr. Rikkärren är en säregen och sällsynt naturtyp som är fattig på näring men rik på kalk och arter. Kalkhalten gynnar en rad ovanliga växter, mossor, snäckor och svampar – exempelvis orkidéerna knottblomster, kärrknipprot och ängsnycklar, liksom kalkkärrsgrynsnäckan och käppkrokmossan.

Förr var Huddunge stormosse mer öppen, troligen användes den för slåtter där bönder hämtade hö till vinterfoder åt djuren. När jordbruket moderniserades under 1800-och 1900-talen dikades många kärr ut, för att i stället användas som åker- och skogsmark. Många kärr har därför torkat ut och vuxit igen, och många av dess typiska arter har då blivit alltmer sällsynta. Så har skett även i Huddunge stormosse, där skogen har tagit över allt mer. I reservatsskötseln ingår att återställa myren genom röjning av träd och buskar på rikkärren samt att lägga igen diken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på am1at sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp växter,
 4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. elda eller grilla,
 6. rida,
 7. framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoter på snötäckt och frusen mark på sträckor markerade på karta i bilaga 3 i reservatsbeslutet,
 8. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 9. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift, och
 10. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2015
Areal: 87 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss