Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Edshammarsskogen

Gammal barrskog med inslag av olika lövträd.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Svampen bombmurkla och blandskog med tall och gran.

Det är gammal gran- och tallskog som dominerar i Edshammarsskogen. Här finns ändå gott om lövträd, främst av björk, asp och klibbal, men även ek, lind, lönn, alm och hassel förekommer här och där i området. Områdena med stort inslag av asp är särskilt värdefulla. Där kan man hitta flera sällsynta arter som är knutna till asp, till exempel aspgelélav, aspsplintbock och aspvedgnagare.

Reservatet har på många ställen föryngrat sig själv genom att främst gran har dött och fallit till marken och skapat en lucka eller glänta i trädskiktet, där nya lövträd kunnat växa upp.

Delar av reservatet är kalkrikt och har en värdefull hydrologi. I reservatets nordvästra del finns bland annat en större så kallad ”glup”, vilket är en tillfälligt vattenfylld sänka med en underjordisk avrinning. Glupar är ganska ovanliga i Sverige, men Uppland är ett undantag och särskilt i Uppsalatrakten förekommer de på många platser. Runt den stora glupen i nordväst växer blandskog av gran, björk och ek, där några av ekarna är grova och gamla med breda trädkronor. Ekarna har alltså historiskt sett stått öppet och solbelyst vilket bidragit till att ekarna kunnat växa sig stora och vida. På senare tid har dock skogen slutit sig och ekarna står numera trängda, av främst gran.

Edshammarsskogen ligger i anslutning till flera gamla bosättningar som sträcker sig tillbaka till åtminstone 1600-tal, men troligtvis längre än så. Skogen nyttjades då troligen för bete, men även kolning och kalkbrytning förekom i området. Många av de biologiska värden som finns här idag beror på den historiska markanvändningen och sägs därför vara ett biologiskt kulturarv.

Reservatet är lättåtkomligt eftersom det finns en väg fram till reservatets centrala del. Däremot kan terrängen vara något svårframkomlig på grund av den stora förekomsten av block och bitvis en stor mängd omkullfallna träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. insamla mossor, lavar, alger eller vedlevande svampar annat än vad som behövs för artbestämning,
  4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag av för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
  5. elda annat än på av Länsstyrelsen särskild iordningsställd plats,
  6. framföra motordrivet fordon med undantag för - körning på vägar och parkeringsplatser,
  7. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande längre tid än två dygn på iordningställd parkeringsplats,
  8. sätta upp permanent markering, skylt eller liknande,
  9. rida annat än på vägar,
  10. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 189 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Stiftelse
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss