Billudden

Här försvinner Uppsalaåsen ner i havet. Vidsträckta stränder, kalkbarrskog och havtornssnår.

Strand och havtorn i naturreservatet Billudden

Du kanske redan känner till de härliga sandstränderna vid Brämsand och Rullsand? Sköna sommardagar lockar de med bad, lek och camping men det finns mycket mer att upptäcka vid Upplands nordligaste utpost.

Billudden är en del av Uppsalaåsen som här, alldeles öster om Dalälvens mynning, försvinner ner i havet. Det finns gott om stigar som leder runt, varav två är naturstigar där både barn och vuxna får lära sig mer om områdets säregna natur. Vid Billhamn kan du besöka ett gammalt fiskeläge. Hamnen blev till tack vare ett jättestort isblock som låg här vid istidens slut. När det smälte efterlämnade det ett hål som bildade en perfekt hamnbassäng. Ännu på 1930-talet bodde sex fiskarfamiljer i byn, men numera används de gamla stugorna enbart som fritidshus.

Billudden är som en drakrygg som sakta höjer sig ur havet - landhöjningen pågår hela tiden och är upp till 70 cm på hundra år! Tack vare den stiger nytt land upp ur havet och vid de "färska" stränderna växer Europas största bestånd av havtorn. Om du inte räds taggarna kan du plocka med dig av de nyttiga orangea bären för att göra saft eller gelé.

Vid Brämsand ligger Upplands största flygsandfält med över tre meter höga sanddyner. Stranden är öppen men längre in från havet växer en gles tallskog. Sanden har ett högt kalkinnehåll vilket gör att det finns många ovanliga marksvampar bland träden.

Om du ser ett hav av stenar har du kommit till stentorget d v s ett klapperstensfält. Stenarna har slipats släta av havets vågor men p g a landhöjningen ligger de nu långt upp på torra land. Om man tittar noga kan man hitta fossiler i stenarna. Vad namnet klapper kommer ifrån hörs lätt när man går över stentorget.

Den nordligaste spetsen kallas Billskaten, här blåser det ofta friskt och vågorna kan vara stora. I havet utanför ligger förrädiska grund som varit ödesdigra för många fartyg. För att varna skeppen har det länge funnits en vårdkase och i senare tider en fyr.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. insamla fossil,
 2. insamla mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än enstaka exemplar för artbestämning,
 3. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, annat än enstaka individer för artbestämning,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. tälta, utom inom område avsett för tältning inom campingområdet,
 6. rida, annat än på av reservatsförvaltaren anordnade och markerade ridstigar,
 7. elda eller grilla annat än på eldplatser iordningställda av reservatsförvaltaren. Friluftskök får dock användas. Medhavda grillar kan få användas i eller i anslutning till Billhamn vid särskilda arrangemang efter överenskommelse med reservatets förvaltare.
 8. framföra motordrivet fordon, med undantag för på vägar, parkeringsplatser och inom campingområdet,
 9. släppa ut avloppsvatten, barlastvatten, tankspolvatten eller annat flytande eller fast avfall från båt eller fartyg,
 10. framföra motorbåt inom området markerat på karta, bilaga 2 Pdf, 753.9 kB, öppnas i nytt fönster.,
 11. framföra vattenskoter eller motsvarande,
 12. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande, annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats eller på anvisad plats inom campingområdet,
 13. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.


Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 1979, nytt beslut 2019
Areal: 1 904 ha
Kommun: Älvkarleby och Gävle
Ägare: Älvkarleby kommun, bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län, med undantag för campingområdet som förvaltas av Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Service i närområdet