Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Gåsholmen

Gammelskog vid sjön Velången

Skog och omkullfallet träd i naturreservatet Gåsholmen

Långt ifrån allfarvägarna ligger en orörd skog som en ö mellan myrmarker, moderna skogar och sjön Velången. Sannolikt träffar du inte någon annan vandrare, men kanske stöter du på en tjäder, hör en skogsduva eller trummandet av hackspettar.

Mitt i reservatet ligger en moränkulle som sträcker sig ner till stranden. En karta från 1862 visar att kullen på den tiden var en skogklädd ö i ett stort myrkomplex. Som så många andra våtmarker dikades myren ut och är idag skogsbevuxen.

Förutom dikningarna har området förskonats från större ingrepp och modernt skogsbruk. Bara enstaka träd till husbehov har tagits, senast under andra världskriget.

Bland de gamla granarna växer många lövträd som asp, lind och hassel. På sina håll täcks marken av en rik lundflora med bl a trolldruva, vätteros och ormbär. På de gamla myrmarkerna är träden mindre och växtligheten annorlunda, men överallt ser du träd i olika åldrar och mycket död ved som ligger huller om buller.

Mångfalden i skogen och den relativt höga luftfuktigheten är goda förutsättningar för många djur och växter. Därför är det inte förvånande att det har hittats flera sällsynta och hotade arter vid Gåsholmen.

Velången är en stor brunfärgad skogssjö som ligger i Björklingeåns vattensystem. Närmast sjön växer en sumpskog och stranden består mest av vass. Det är med andra ord ingen optimal badsjö, men den är vacker att titta på och hemvist för en lång rad fåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. framföra eller parkera motordrivet fordon,
  3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  4. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  5. fånga eller bortföra djur, med undantag för fisk, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  6. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår,
  7. förtöja båt eller tälta mer än två dygn i följd,
  8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 25 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss