Slåttmyran

- gammelskog i gränsland

Gränsröse och äldre flerskiktad skog i naturreservatet Slåttmyran

Välkommen till Slåttmyrans naturreservat. Här i gränslandet mellan tre socknar, långt från bondbyar och odlade marker, finns 74 ha skog och myr utan hyggen eller utdikning. Den mesta skogen är 100-120 år men en del gammeltallar har upp till 230 år på nacken.

För 15-20 år sedan gallrades en del av skogen. Här finns ändå en hel del döda och kullfallna träd som fått stå kvar sedan dess. I norr finns lavklädda hällmarker, på andra håll finns sumpskogar.

Vedtrappmossa och mörk husmossa är två ovanliga mossor som finns i reservatet. Besökare kan stanna upp i andakt och knäböja framför orkidéer som ängsnycklar, Jungfru Marie nycklar, grönkulla, knärot och myggblomster – eller få hjärtklappning av en hastigt uppflygande tjädertupp.

En del av kärren har för länge sen utnyttjats till myrslåtter. Marker där man kunde bärga hö var värdefulla. Kärren Slåttmyran, Sågmyrorna och Nävermyran brukades av bönder i Väsby som ligger några kilometer österut. På kartan kan man se att de fortfarande är särskilda fastigheter.

I nordväst finns ett imponerande gränsröse. Här möts Stavby, Rasbokil och Alunda socknar, Uppsala och Östhammars kommuner och Olands och Rasbo härader.

Skogen ska till största delen lämnas för fri utveckling framöver, men om gamla tallar med vida kronor far illa av att stå för trångt kan yngre träd intill tas bort.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. Gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål.
 2. Framföra motordrivet fordon.
 3. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 4. cykla eller rida.
 5. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 6. Skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar, med undantag för bär- och matsvampplockning för husbehov.
 7. Fånga, skada, döda eller bortföra ryggradsdjur, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
 8. Insamla insekter och andra ryggradslösa djur.
 9. Sätta upp tavla, skylt, affisch, permanent snitsla spår, eller liknande.
 10. Elda annat än på anvisad plats, som framgår av fastställd skötselplan
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 74 ha
Kommun: Uppsala
Ägare: Bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.