Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björnsundet

Lövrika skogar och rikkärr vid Vällens strand.

Sjön Vällen i naturreservatet Björnsundet

Sjön Vällen omges av flera naturreservat varav Björnsundet är det minsta och mest lättillgängliga. Naturen är varierad med lövrika barrskogar, gamla betesmarker och två artrika våtmarker, Lindbolsmossen och Storkärren.

Nära sjön är naturen frodig med gott om äldre ädellövträd. Här hittar du en lundartad flora och om våren ses blommande örter som sårläka, myskmadra och underviol. Längst i söder ligger igenväxande hagmarker, där grova ekar breder ut sina vida kronor.

Längre in i reservatet finns äldre barrskog som är naturligt föryngrad. Bland tallarna syns också många gamla aspar, grova högstubbar och lågor, det vill säga liggande döda träd. Den förmultnande veden är mycket viktig för skogens artrikedom, eftersom den är livsrum för en mängd växter och insekter som bara kan leva i sådana miljöer.

Fortsätter du mot öster kommer du till Lindbolsmossen som är ett så kallat extremrikkärr. Marken är fattig på näring, men mycket rik på arter. På den delvis öppna våtmarken trivs flera sällsyntheter som bl a kalkkärrgrynsnäcka, käppkrokmossa, knottblomster och kärrspira. Lindbolsmossen avvattnas via Storkärren, som är en äldre sumpskog.

Gamla hyggen håller sakta på att omvandlas till en varierad lövskog, men än syns spåren efter skogsbruket. I den mångfacetterade naturen lever flera ovanliga och hotade arter: insekter som aspsplintbock och svartoxe, fåglar som tretåig hackspett och mindre flugsnappare men även kandelabersvamp och aspfjädermossa.

Den trafikerade vägen mellan Uppsala och Hallstavik löper genom reservatet, men det går bra att upptäcka skogen till fots på Upplandsleden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet,
  4. rida,
  5. tälta mer än ett dygn i följd,
  6. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
  7. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig enskild väg,
  8. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 64 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Hargs egendom AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss