Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hedesundafjärden

Översvämningsmarker vid Dalälven. Ängar och lövvrika skogar.

Äng och vattendrag i naturreservatet Hedesundafjärden

Vid Nedre Dalälven, inte långt från Gysinge, ligger ett flackt våtmarksområde som präglats av de återkommande översvämningarna. Den rika och omväxlande naturen och den stora tillgången på insekter gör att många fågelarter trivs.

Dalälvens översvämningar, då stora områden återkommande har satts under vatten, har format landskapet. Det har bildats älvängar och översvämningskärr, artrika strandskogar och vidsträckta sumpskogar. Idag är vattnet reglerat men trots det är våtmarkerna av högsta klass. '

Översvämningskärren och älvängarna breder ut sig på de låglänta markerna, ofta i mosaik med sumpskog och moränholmar med frodiga skogsdungar. Vidsträckta sumpskogar med ett stort inslag av asp växer i övergången mot fastare mark. Ovanför högvattengränsen dominerar granskog och blandskog. Du hittar också en fin mosse i området.

Det finns träd i olika åldrar, döende och döda träd och mycket ved som sakta multnar ner till jord. I sumpskogen trivs flera intressanta mossor, bland annat den subalpina arten skör kvastmossa, som här växer på en av de sydligaste platserna i Sverige.

Det finns många fågelarter, kanske har du turen att se en havsörn eller en fiskgjuse sväva över vattnet, eller skrämma upp en orre eller tjäder i skogen. Ta hänsyn till den känsliga miljön vid ditt besök och låt vildmarken förbli orörd!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. föra motordrivet fordon annat än på allmän väg
 2. tälta
 3. cykla annat än på befintliga vägar,
 4. rida annat än på befintliga vägar,
 5. klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 8. göra upp eld,
 9. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar, vedlevande svampar eller rödlistade marksvampar,
 10. samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 11. framföra motorbåt med högre hastighet än 12 knop, snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 12. anordna orienteringstävling, skyttetävling, båttävling eller träning därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 931 ha
Kommun: Heby
Markägare: Staten, privata, bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss