Högbergsmossen

- från kulturmark till vild skog

Skog och tibast i naturreservatet Högbergsmossen

Den här skogen har många ansikten. I den västra delen finns en lättvandrad stig som för dig genom en blandad lövskog med ek och hassel, förbi fornlämningar och över slåttervallar. En bit in i reservatet kan du upptäcka en vildare natur, med blockig barrskog, sumpiga områden och högre partier där berg kommer i dagen.

Marken i den västra delen har varit brukad sedan bronsåldern. De forntida spåren kan vara svåra att upptäcka men inne i skogen döljer sig både gravar, röjningsrösen och sedan länge övergivna åkerplättar, s.k. fornåkrar. Från senare tiders jordbruk och skogsbete ser man spår i form av lador och gamla gärdsgårdar.

Lövskogen är idealisk för hackspettar, som gärna lever bland äldre lövträd med murkna stammar, där det är lätt att hitta mat och hacka ut bohål. En av de trummande arterna är den mindre hackspetten som bara är stor som en gråsparv. Liksom sina större släktingar lever den på insekter och larver som bor under barken på äldre träd.

I reservatets centrala delar råder mer vildmarksstämning. Skogen består där mest av äldre barrskog, det finns våtmarker, små glupar och underjordiska vattensystem.

Den vildare delen av skogen har på senare år blivit hemvist för vildsvin. Djuren är skygga och chansen att få syn på dem är inte stor, men det är lätt att känna igen spåren efter dem. Här och där syns det tydligt att de bökat med trynet i marken efter maskar, insekter, rötter, svampar och annat gott.

Kom gärna hit för att tillbringa en dag i skogen men tänk på att du befinner dig i växternas och djurens rike och visa varsamhet vid ditt besök.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. döda eller föra bort djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats och allmänna vägar,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 99 ha
Kommun: Östhammar
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.